หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


จรัญญา ปานเจริญ

    an image  อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย : การประยุกต์โมเดล
       
สมการโครงสร้างพหุระดับวารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC). ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2554. หน้า 313-331. Full Text

 

จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

    an image  Certificate Authority สำคัญอย่างไรต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ฐานเศรษฐกิจ. 13 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  เงินนอกระบบโพยก๊วนของไทยมาจากไหน?. ฐานเศรษฐกิจ. 1 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  ทำความรู้จักอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ตอนที่ 1). ฐานเศรษฐกิจ. 2 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ทำความรู้จักอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ตอนจบ). ฐานเศรษฐกิจ. 6 พฤษภาคม 2547. Full Text
 

จิรศักดิ์ รอดจันทร์, ผศ.ดร.

    an image  ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับระบบสองตารางอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ครั้งใหม่จากคนรวยไปสู่คนจนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช.
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2550. หน้า 74-86.
Full Text

    an image  บทวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าภาษีเงินได้แบบอัตราเดียวและข้อเสนอระบบ 2 ตารางอัตราภาษี (ตอน 1). วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 54 ฉบับที่ 7.
กรกฎาคม 2550. หน้า 73-85.
Full Text

    an image  บทวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าภาษีเงินได้แบบอัตราเดียว และข้อเสนอระบบ 2 ตารางอัตราภาษี (ตอน 2). วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 54 ฉบับที่ 8.
กรกฎาคม 2550. หน้า 57-68.
Full Text

    an image  ข้อเสนอให้ปรับค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้า. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2550. หน้า 65-71. Full Text

    an image  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายภาษีลำดับรอง. วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 55 ฉบับที่ 1. มกราคม 2551. หน้า 63-73. Full Text

    an image  กลุ่มบริษัทกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับเงินปันผลและการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัท. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2551. หน้า 2-6. Full Text

    an image  มาตรการปรับเพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : ข้อสนับสนุนและข้อเสนอแนะเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี. 
         
วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 55 ฉบับที่ 8. สิงหาคม 2551. หน้า 71-88. Full Text

    an image  ความชอบธรรมของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีเพื่อการกระจายรายได้ครั้งใหม่. วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 56 ฉบับที่ 4. มีนาคม 2552. หน้า 83-91. Full Text

    an image  รัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษี. วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10. ตุลาคม 2552. หน้า 101-109. Full Text

    an image  วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2554. หน้า 2-19. Full Text

   an image  รัฐบาลควรผลักดันงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ : มองในมุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม. วารสารสรรพากรสาส์น. ปีที่ 59 ฉบับที่ 12. ธันวาคม 2555. หน้า 95-114. 

   an image  การทำงานวิจัยในทางกฎหมายขั้นตอนในการทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. กันยายน-พฤศจิกายน 2555. หน้า 37-40.  
Full Text

   an image  การทำงานวิจัย การศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นหัวข้อของงานวิจัยในทางกฎหมาย. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 3. ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 39-45.
 Full Text

   an image  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement) กับภาษีมูลค่าเพิ่ม. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-สิงหาคม 2556. หน้า 77-87. 
Full Text  

 

จุมพล นันทศิริพล

    an image  การโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2547. หน้า 116-134. Full Text