หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ชฎิล เกษมสันต์

    an image  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ : ระดับหัวน้าหน่วยงาน. จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2550. หน้า 26. Full Text

 

ชยันต์ แสนสุดใจ

    an image  การระบายอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน. Engineering Today. 6, 69 (กันยายน 2551) : 88-92. Full Text

 

ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

    an image  ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark Licensing Agreement) กับภาษีมูลค่าเพิ่ม. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-สิงหาคม 2556. หน้า 77-87 Full Text 

 

ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

    an image  WPAN บนพื้นฐานเทคโนโลยี UWB. Telecom Journal. 11 กรกฎาคม 2548. Full Text

    an image  Wireless USB อีกนวัตกรรมหนึ่งจากเทคโนโลยี UWB. Telecom Journal. 31 ตุลาคม 2548. Full Text

 

ชัยวัฒน์ คนจริง

    an image  ประเด็นปัญหาความยากจนกับการกระจายรายได้. ฐานเศรษฐกิจ. 5 ธันวาคม 2547. Full Text

 

ชาลี โกมลสุทธิ์

     an image  อุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 4ป. ช่วยท่านได้. ฐานเศรษฐกิจ. 25 กันยายน 2546. Full Text

    an image  กีฬาฟุตบอล มุมมองทั้งด้านเศรษฐกิจและการบริหาร. ฐานเศรษฐกิจ. 30 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  บุคลากรสำหรับงานบำรุงรักษาความสำคัญที่อย่ามองข้าม. ฐานเศรษฐกิจ. 1 เมษายน 2547. Full Text

    an image  รักและเป็นห่วงประเทศไทย ลาออกครับท่านนายกฯ. กรุงเทพธุรกิจ. 10 มีนาคม 2549. Full Text

     an image  3 วิธีของการแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ทั้ง 3 วิธีนั้นนายกฯทักษิณต้องลาออก. กรุงเทพธุรกิจ. 31 มีนาคม 2549. Full Text

    an image  หนีความร้อนแรงมาใช้ 4ป. เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์กันดีกว่า. กรุงเทพธุรกิจ. 7 เมษายน 2549. Full Text

    an image  ถ้านายกฯทักษิณเว้นวรรคการเมืองสักพัก คงเหมือนหยาดฝนจากฟ้าชโลมใจ. กรุงเทพธุรกิจ. 5 พฤษภาคม 2549. Full Text

    an image  แนวทางป้องกันดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้อาคารสำนักงานอันเนื่องมาจากไฟฟ้า. กรุงเทพธุรกิจ. 19 พฤษภาคม 2549. Full Text

    an image  60 ปี เรารักในหลวงและจะเทิดทูนไว้ในดวงใจตลอดไป. กรุงเทพธุรกิจ. 9 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  ยุบพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องธรรมดา. กรุงเทพธุรกิจ. 30 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  ทำเศรษฐกิจพอเพียงให้ดี ดัชนีความสุขจะตามมา. กรุงเทพธุรกิจ. 21 กรกฎาคม 2549. Full Text

    an image  ปัญหาอยู่ที่ผู้ใหญ่ ท่านต้องแก้ไขหรือเพียงแต่จะรอวันตาย. กรุงเทพธุรกิจ. 1 กันยายน 2549. Full Text

    an image  จัดอันดับมหาวิทยาลัยเริ่มทำดีกว่าไม่ทำ. กรุงเทพธุรกิจ. 8 กันยายน 2549. Full Text

    an image  ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถ. กรุงเทพธุรกิจ. 13 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  น้ำท่วม น้ำใจ คลื่นใต้น้ำ. กรุงเทพธุรกิจ. 3 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  มหกรรมพืชสวนโลก มหากรรมปัญหาแต่คนไทยต้องช่วยกัน. กรุงเทพธุรกิจ. 24 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  ศูนย์รวมปัญหาในสุวรรณภูมิ : แนวคิดและวิธีแก้ไข. กรุงเทพธุรกิจ. 2 กุมภาพันธ์ 2550. Full Text

    an image  มหา'ลัยในระบบ-นอกระบบต้องเป็นความสมัครใจแบบมีเหตุมีผล. กรุงเทพธุรกิจ. 16 กุมภาพันธ์ 2550. Full Text

    an image  คนไทยทุกคนควรลงมติผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญไปก่อน. กรุงเทพธุรกิจ. 23 มีนาคม 2550. Full Text

    an image  รัฐสภาแบบพอเพียง. กรุงเทพธุรกิจ. 13 กรกฎาคม 2550. Full Text

 

ชุติระ ระบอบ

    an image  การเรียนรู้องค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้. ฐานเศรษฐกิจ. 21 สิงหาคม 2546. Full Text

 

เชียง เภาชิต

     an image  การออกแบบห้องสมุดประชาชน ทรรศนะของบรรณารักษ์ VS สถาปนิก. ฐานเศรษฐกิจ. 16 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  ข้อมูลข่าวสาร : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการวิพากษ์เชิงวิชาการ. ฐานเศรษฐกิจ. 29 มกราคม 2547. Full Text

    an image  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมุ่งเน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด. ฐานเศรษฐกิจ. 1 กรกฎาคม 2547. Full Text

     an image  ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2554. หน้า 1-15. Full Text