หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต

    an image  การประยุกต์ใช้ IEEE 802.15.4 กับการสื่อสารแบบยูบิควิตัส. Telecom Journal. 13 กันยายน 2547. Full Text

    an image  ZigBee - ทำให้การควบคุมแบบไร้สายง่ายขึ้น. Telecom Journal. 18 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  การใช้งานแถบความถี่สำหรับการสื่อสารไร้สายแห่งอนาคตด้วยรูปแบบของ Multicarrier. Telecom Journal. 20 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย UWB. Telecom Journal. 13 มิถุนายน 2548. Full Text

    an image  เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน. Telecom Journal. 29 สิงหาคม 2548. Full Text

    an image  การเตือนภัยบนท้องถนนโดยใช้เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่. Telecom Journal. 24 เมษายน 2549. Full Text

    an image  ระบบสื่อสารไร้สาย TDCS. Telecom Journal. 15 พฤษภาคม 2549. Full Text

    an image  การพัฒนาระบบ TD-SCDMA ไปสู่ 3G/4G. Telecom Journal. 7 สิงหาคม 2549. Full Text

    an image  เทคโนโลยีเสมือนจริงกับระบบโทรคมนาคมในอนาคต. Telecom Journal. 16 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  การใช้ปากกาและกระดาษควบคุมเครือข่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า. Telecom Journal. 22 มกราคม 2550. Full Text

 

ติกะ บุนนาค

    an image  มหันตภัย..ภาวะโลกร้อน อย่ามองข้ามสุวรรณภูมิ. สยามธุรกิจ. 1 เมษายน 2551. Full Text

    an image  การพัฒนาแผนที่พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อใช้ในอาคาร : The Energy Map Development of Lighting System for Using in Buildings. Engineering Today. 6, 61 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551) : 50-55. Full Text

    an image  การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบระบบทำความเย็นส่วนกลางระบายความร้อนด้วยน้ำในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ : Operating of Water Cooled Water Chiller Air-Conditioning System for Law Ambient Temperature. วารสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม. 15, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551) : 91-95. Full Text

    an image  การระบายอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน. Engineering Today. 6, 69 (กันยายน 2551) : 88-92. Full Text