หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


ธงชัย จรณะสมบูรณ์

    an image  การเพิ่มคุณภาพ VoIP. Telecom Journal. 13 พฤศจิกายน 2549. Full Text

 

ธนกฤต แก้วนุ้ย

   an image  สินค้าคงคลังอีกหนึ่งต้นทุนที่ไม่ควรมองข้าม. ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 802. ศุกร์ 1-ศุกร์ 15 เมษายน 2559. หน้า 15.  Full Text

   an image  "10 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง". ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 803. เสาร์ 16-เสาร์ 30 เมษายน 2559. หน้า 15.  Full Text 

   an image  "10 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง". ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 804. อาทิตย์ 1-อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2559. หน้า 18.  Full Text 

   an image  ตัวชี้วัดในการจัดการสินค้าคงคลัง. ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 805. จันทร์ 16-อังคาร 31 พฤษภาคม 2559. หน้า 18.  Full Text 

   an image  "ECRS แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน". ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 806. พุธ 1-พุธ 15 มิถุนายน 2559. หน้า 18.  Full Text 

   an image  "การศึกษาวิธีการทำงาน (Work Study) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก ECRS". ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 808. ศุกร์ 1-ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559. หน้า 18.  Full Text 

   an image  MRP: Material Requirements Planning การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ อีกหนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง. ทรานสปอร์ตเจอร์นัล. ปีที่ 19 ฉบับที่ 810. จันทร์ 1-จันทร์ 15 สิงหาคม 2559. หน้า 18Full Text 

 

ธนัญ จารุวิทยโกวิท

    an image  โครงข่ายยุคอนาคต - Next Generation Network. Telecom Journa. 10 มกราคม 2548. Full Text

 

ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

    an image  จะทำธุรกิจต้องคิดการใหญ่ : ปัญหาและอุปสรรคของโอท็อป. ฐานเศรษฐกิจ. 17 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  DPU MBA มีวัฒนธรรม. นิตยสาร MBA. ปีที่ 11ฉบับที่ 127. ตุลาคม 2552. หน้า 74-75. Full Text

 

ธรรมนูญ อานันโนทัย

    an image  คณบดีของคณะบริหารธุรกิจในลักษณะ CEO. ฐานเศรษฐกิจ. 5 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  Deflation VS SARS. ฐานเศรษฐกิจ. 19 มิถุนายน 2546. Full Text

 

ธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์

    an image  นโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืน. ผู้จัดการรายสัปดาห์. 9 พฤษภาคม 2554. Full Text

 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ดร.

    an image  ปัญหาวัยรุ่นเอเชียในปัจจุบัน. ฐานเศรษฐกิจ. 22 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  การศึกษาการให้ความหมาย เรื่อง สุขภาพทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย : แนวทางการให้ความรู้และคำปรึกษา. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2551. หน้า 63-76. Full Text

   an image  ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2556. หน้า 43-57. Full Text

    an image  การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. หน้า 52-70.  Full Text 

    an image  ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2556. หน้า 54-62.  Full Text 

    an image  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารเซนต์จอห์น. ปีที่ 17 ฉบับที่ 20. มกราคม-มิถุนายน 2557. หน้า 86-98.  Full Text 

    an image  ความตระหนักในจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4. ตุลาคม-ธันวาคม 2557. หน้า 46-54.  Full Text

    an image  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 5. กันยายน-ตุลาคม 2557. หน้า 191-198.  Full Text

    an image  เจตคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. BU Academic Review. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2557. หน้า 61-71.  Full Text 

    an image  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. สยามวิชาการ. ปีที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 25. พฤศจิกายน 2557-กุมภาพันธ์ 2558. หน้า 106-121Full Text 

   an image  ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 26 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2558. หน้า 32-41. Full Text

   an image  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. หน้า 33-40. Full Text

 

ธาตรี นนทศักดิ์

    an image  ปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาในตลาดการค้าเสรี : คนไทยได้อะไร. ฐานเศรษฐกิจ. 10 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  การศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ อีกทางเลือกของคนไทย. ฐานเศรษฐกิจ. 19 ธันวาคม 2547. Full Text

 

ธานี วรภัทร์, ผศ.ดร.

   an image  การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจำ : ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา. วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3. ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556. หน้า 115-148.   Full Text 

 

ธีระ นุชเปี่ยม

    an image  มองดอกเบี้ยแพง-ถูก (3). กรุงเทพธุรกิจ. 7 มิถุนายน 2544. Full Text

    an image  จีนในศตวรรษที่ 21 เข้มแข็งยิ่งใหญ่แต่ไม่คุกคาม?. กรุงเทพธุรกิจ. 23 กันยายน 2548. Full Text

    an image  จีนกับอาเซียน สู่หุ้นส่วนใกล้ชิด. กรุงเทพธุรกิจ. 14 ตุลาคม 2548. Full Text

    an image  จีนกับพัฒนาการของประชาคมเอเชียตะวันออก. กรุงเทพธุรกิจ. 18 พฤศจิกายน 2548. Full Text

    an image  ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ ขึ้นๆลงๆตลอดกาล. กรุงเทพธุรกิจ. 30 ธันวาคม 2548. Full Text

    an image  อุดมศึกษาไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพธุรกิจ. 20 กรกฎาคม 2550. Full Text

    an image  อุดมศึกษาไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ (2). กรุงเทพธุรกิจ. 28 กรกฎาคม 2550. Full Text

    an image  อุดมศึกษาไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ (3). กรุงเทพธุรกิจ. 3 สิงหาคม 2550. Full Text

    an image  รู้จักเวียดนาม (1). กรุงเทพธุรกิจ. 6 พฤศจิกายน 2551. Full Text

    an image  รู้จักเวียดนาม (2). กรุงเทพธุรกิจ. 20 พฤศจิกายน 2551. Full Text

    an image  อาเซียนหนทางสู่บูรณาการแห่งภูมิภาค?. มติชน. 15 มิถุนายน 2554. Full Text

    an image  การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มติชน. 30 มิถุนายน 2554. Full Text

    an image  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับพัฒนาการของอนุภูมิภาค. มติชน. 27 กรกฎาคม 2554. Full Text

    an image  การเตรียมพร้อมรับการขยายความเชื่อมโยงของ...'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน'. มติชน. 5 กันยายน 2554. Full Text

    an image  การรู้ภาษาเพื่อนบ้านกับโอกาสของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มติชน. 30 กันยายน 2554. Full Text

    an image  ภาคธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มติชน. 28 ธันวาคม 2554. Full Text

    an image  ภาคธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มติชน. 12 มกราคม 2555. Full Text

    an image  SMEs อาเซียนและไทย ภายใต้ AEC. มติชน. 10 เมษายน 2555. Full Text

    an image  SMEs ภายใต้ประชมเศรษฐกิจอาเซียน. มติชน. 17 เมษายน 2555. Full Text

    an image  การเตรียมความพร้อม SMEs ไทยสำหรับ AEC. มติชน. 26 เมษายน 2555. Full Text

    an image  โอกาสหรือทางรอดของ SMEs ไทยใน AEC?. มติชน. 3 พฤษภาคม 2555. Full Text

    an image  ปัญหาท้าทายต่อ SMEs ไทยใน AEC. มติชน. 18 พฤษภาคม 2555. Full Text

    an image  เวียดนามกับอาเซียน. มติชน. 21 สิงหาคม 2555. Full Text

    an image  กัมพูชากับอาเซียน. มติชน. 11 กันยายน 2555. Full Text

    an image  ลาวกับอาเซียน. มติชน. 9 พฤศจิกายน 2555. Full Text

    an image  อินโดนีเซียกับอาเซียน. มติชน. 21 พฤศจิกายน 2555. Full Text

    an image  เมียนมาร์กับอาเซียน. มติชน. 20 ธันวาคม 2555. Full Text

     an image  มาเลเซียกับอาเซียน. กรุงเทพธุรกิจ. 8 กุมภาพันธ์ 2556. Full Text 

    an image  ฟิลิปปินส์กับอาเซียน. กรุงเทพธุรกิจ. 22 มีนาคม 2556. Full Text 

    an image  บรูไนกับอาเซียน. กรุงเทพธุรกิจ. 18 กรกฎาคม 2556. Full Text

 

ธีระ ศรีธรรมรักษ์

    an image  วังขยาย ดิ้นช่วยขยายทุนเปลื้องหนี้. ฐานเศรษฐกิจ. 12 พฤษภาคม 2545.

    an image  ข้อเสนอทางกฎหมายในการแก้ไขแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศไทย. ฐานเศรษฐกิจ. 2 พฤศจิกายน 2546.  Full Text 

    an image  ผลกระทบต่อกฎหมายแรงงานไทยจากการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA). ฐานเศรษฐกิจ. 3 กุมภาพันธ์ 2548. Full Text

 

ธีราพร ทวีธรรมเจริญ

    an image  การไกล่เกลี่ยกับความเป็นกลาง. กรุงเทพธุรกิจ. 20 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  ความถูกต้องท่ามกลางความขัดแย้ง. กรุงเทพธุรกิจ. 5 มกราคม 2550. Full Text