หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


บงการ หอมนาน

    an image  VoLP เทคโนโลยีสื่อสารไร้พรมแดน ตอน ความปลอดภัยบนโครงข่าย SIP. ไมโครคอมพิวเตอร์. สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  สถาปัตยกรรมโทรศัพท์ไร้สายก้าวใหม่เพื่อเข้ายุค 4G. Telecom Jourmal. 18 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  ประสบการณ์ระบบสื่อสารไร้สายยุค 4G ในญี่ปุ่น. Telecom Jourmal. 22 กันยายน 2546. Full Text

    an image  แฮนด์ออฟ ขั้นตอนในระบบเซลล์ลูลาร์ทุกยุค. Telecom Jourmal. 13 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  MANET ระบบสื่อสารแบบเซลลูลาร์?. Telecom Jourmal. 3 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  นวัตกรรมแห่ง Fractal Antenna Array. Telecom Jourmal. 24 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  SIP เทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต. Telecom Jourmal. 23 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  AES-CCMP มาตรการรักษาความปลอดภัยตัวจริงสำหรับ Wireless Network. Telecom Jourmal. 15 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  MIMO หัวใจสู่การสื่อสารไร้สายความเร็วสูง. Telecom Jourmal. 5 เมษายน 2547. Full Text

    an image  E911 และเทคโนโลยีค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่. Telecom Jourmal. 26 เมษายน 2547. Full Text

    an image  สถาปัตยกรรม Multimedia Messaging Service. Telecom Jourmal. 17 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  Software Defined Radio และแนวโน้มการพัฒนา. Telecom Jourmal. 31 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  XML เครื่องมือจัดการโครงข่ายและอุปกรณ์. Telecom Jourmal. 30 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  Vertical Hand Off สำหรับโครงข่ายมัลติมีเดียไร้สาย AG. Telecom Jourmal. 6 กันยายน 2547. Full Text

    an image  สถาปัตยกรรม Hierachical ในโครงข่ายเซลลูลาร์ 3G. Telecom Jourmal. 20 กันยายน 2547. Full Text

    an image  Telecommunications Management?. Telecom Jourmal. 29 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  มาตรฐาน IEEE 802.20 เกิดเพื่อรองรับทั้งข้อมูลและการเคลื่อนที่ความเร็วสูง. Telecom Jourmal. 22 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  Seminar on "Managing Telecommunications Technology". Telecom Jourmal. 28 มีนาคม 2548. Full Text

    an image  Sustainable Technology แนวคิดสู่ความยั่งยืน. Telecom Jourmal. 15 สิงหาคม 2548. Full Text

    an image  ต้นกล้าแห่งทุ่งโทรคมนาคม. Telecom Jourmal. 17 ตุลาคม 2548. Full Text

    an image  แพ็กเกจในโครงข่าย - รถในถนนกับปัญหาจราจร. Telecom Jourmal. 13 กุมภาพันธ์ 2549. Full Text

    an image  VoIP + WiFi = VoWiFi. Telecom Jourmal. 17 กรกฎาคม 2549. Full Text

    an image  มหัศจรรย์รหัส Walsh Hadamard. Telecom Jourmal. 25 กันยายน 2549. Full Text

    an image  การพัฒนาระบบคมนาคมอัจฉริยะ. Telecom Journal. 15 ตุลาคม 2550. Full Text

    an image  โครงข่าย WiFi : ฟิลด์ควบคุมเฟรม. Telecom Jourmal. 21 กรกฎาคม 2551. Full Text

    an image  ระบบสื่อสารไร้สายในอาคาร. Telecom Jourmal. 29 กรกฎาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : 20 ms. Telecom Jourmal. 4 สิงหาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : 2.4 GHz. Telecom Jourmal. 11 สิงหาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : ทิศทางเคลื่อนที่. Telecom Jourmal. 19 สิงหาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : Internet Penetration. Telecom Jourmal. 26 สิงหาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : Outage. Telecom Jourmal. 9 กันยายน 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : ทรัพยากรช่องสัญญาณ. Telecom Jourmal. 15 กันยายน 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : โซนทับซ้อน. Telecom Jourmal. 23 กันยายน 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : การจัดประเภทจราจรไอพี. Telecom Jourmal. 30 กันยายน 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : บริการสื่อประสมทางไกล. Telecom Jourmal. 13 ตุลาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : FG : IPRAN. Telecom Jourmal. 27 ตุลาคม 2551. Full Text

    an image  บทความพิเศษ : FG : พารามิเตอร์การเคลื่อนที่. Telecom Jourmal. 10 พฤศจิกายน 2551. Full Text

    an image  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตอน ขั้นตอนและฟังก์ชั่นสมาชิก. ไมโครคอมพิวเตอร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 271. กุมภาพันธ์ 2551. หน้า 153-156. Full Text

    an image  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตอน เซตและตัวแปร. ไมโครคอมพิวเตอร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 272. มีนาคม 2551. หน้า 167-168. Full Text

    an image  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตอน ตัวดำเนินการ. ไมโครคอมพิวเตอร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 274. พฤษภาคม 2551. หน้า 161-162. Full Text

    an image  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตอน ขอบเขต. ไมโครคอมพิวเตอร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 275. มิถุนายน 2551. หน้า 141-142. Full Text

    an image  เทคโนโลยีกับการควบคุมด้วยตรรกะฟัซซี ตอน Hedge. ไมโครคอมพิวเตอร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 280. พฤศจิกายน 2551. หน้า 143-144. Full Text

 

บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

    an image  EdTech นวัตกรรมการสอนยุคดิจิทัล. ดิจิทัล เอจ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 213. กันยายน 2559. หน้า 30-32. Full Text

 

บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

    an image  ผู้บริโภคเป็นผู้เลือก In-Stream ADs และ Content Streams ADs เข้ามาแทนที่ Banner ADs บน Mobile. ดิจิทัล เอจ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 200. สิงหาคม 2558. หน้า 40-43. Full Text

    an image  EdTech นวัตกรรมการสอนยุคดิจิทัล. ดิจิทัล เอจ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 213. กันยายน 2559. หน้า 30-32. Full Text

    an image  Sharing Economy เศรษฐกิจแบ่งปัน. ฐานเศรษฐกิจ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3176. พฤหัสบดี 21-เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559. หน้า 29. Full Text

 

บุญเสริม วีสกุล, ศ.ดร.

    an image  มหาวิทยาลัยประจำจังหวัด. ฐานเศรษฐกิจ. 1 กันยายน 2545.

    an image  วิกฤติอุดมศึกษาไทย การปฏิรูปจะไปรอดหรือไม่. ฐานเศรษฐกิจ. 24 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  มีปริญญาแต่ไม่มีงานทำ. ฐานเศรษฐกิจ. 30 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  นานาทรรศนะ 1 ปีกับการขับเคลื่อนการศึกษา ขับเคลื่อนอะไร และอย่างไร..?. มติชน. 16 พฤศจิกายน 2549. Full Text

 

บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

    an image  การสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง. ฐานเศรษฐกิจ. 26 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  รู้เท่าทันตราสินค้า (Brand Literacy). ฐานเศรษฐกิจ. 3 มิถุนายน 2547. Full Text

    an image  วาทกรรมเหล้า : พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. กรุงเทพธุรกิจ. 18 เมษายน 2550. Full Text

    an image  ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ : ความสำเร็จอยู่ที่จิตสำนึก. กรุงเทพธุรกิจ. 31 มกราคม 2551. Full Text

    an image  ดู "โศรยา-ศันสนีย์" แล้วย้อนดูสังคมและการเมืองไทย. กรุงเทพธุรกิจ. 16 กุมภาพันธ์ 2551. Full Text

    an image  นิยามความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในบริบทสังคมไทย. กรุงเทพธุรกิจ. 29 มีนาคม 2551. Full Text

    an image  สนทนาประสาสมัคร..จัดในฐานะอะไร. กรุงเทพธุรกิจ. 30 พฤษภาคม 2551. Full Text

    an image  การชุมนุมของพันธมิตรกับความเดือดร้อนของประชาชน. กรุงเทพธุรกิจ. 6 มิถุนายน 2551. Full Text

    an image  จิต 5 ประการ เพื่อการเป็นยอดคน. กรุงเทพธุรกิจ. 10 มิถุนายน 2551. Full Text

    an image  อย่ามองแค่ความขี้เหร่ของคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพธุรกิจ. 23 ธันวาคม 2551. Full Text

    an image  มาร์ค 1 : รัฐบาลแก๊สโซฮอล์. กรุงเทพธุรกิจ. 2 มกราคม 2552. Full Text

    an image  อุบัติภัยช่วงเทศกาลกับการเมาสุรา. กรุงเทพธุรกิจ. 12 มกราคม 2552. Full Text

    an image  ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. : ประชาธิปัตย์ยังไม่ชนะขาด. กรุงเทพธุรกิจ. 15 มกราคม 2552. Full Text

    an image  ปลากระป๋องเน่า : อคติทางชนชั้น. กรุงเทพธุรกิจ. 3 กุมภาพันธ์ 2552. Full Text

    an image  กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ คุณูปการของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. กรุงเทพธุรกิจ. 2 มกราคม 2553. Full Text

    an image  นักศึกษาตีกันไม่เลิก...ถ้าสถานศึกษายังสอนแต่หนังสือ. กรุงเทพธุรกิจ. 14 กันยายน 2553. Full Text

    an image  การพัฒนาประชาธิปไตยไทยท่ามกลางความถดถอยทางจริยธรรม. กรุงเทพธุรกิจ. 25 พฤศจิกายน 2553. Full Text

    an image  วาทกรรมความเร็วบนท้องถนน กับความรับผิดชอบต่ออุบัติภัย. กรุงเทพธุรกิจ. 18 มกราคม 2554. Full Text

    an image  ครอบครัวหนังหน้าไฟในสังคมทุนนิยม. กรุงเทพธุรกิจ. 14 เมษายน 2554. Full Text