หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.


ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์

   an image  CML กับการนำเสนอข้อมูลทางเคมีบน WWW. Telecom Journal. 18 กรกฎาคม 2548. Full Text

   an image  SVG แผนที่สำหรับอินเทอร์เน็ต GIS ยุคหน้า. Telecom Journal. 17 เมษายน 2549. Full Text

   an image  Mobile SVG : XML Graphic for Mobile. Telecom Journal. 10 กรกฎาคม 2549. Full Text

   an image  SMIL : Interactive Multimedia for Web. Telecom Journal. 5 มีนาคม 2550. Full Text

 

ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์

   an image  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ ระดับผลการเรียนวิชาเลือก : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2553. หน้า 13-17. Full Text

 

ประสงค์ ปานเจริญ

   an image  เทคโนโลยีเข้ามาแล้ว ชาวนาได้อะไร. ฐานเศรษฐกิจ. 7 กันยายน 2546. Full Text

   an image  โรงเรียนวิถีพุทธ. ฐานเศรษฐกิจ. 11 กันยายน 2546. Full Text

 

ประสิทธิ์ เอกบุตร, ศาสตราจารย์ ดร.

    an image  ศาลโลก (World Court). วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-สิงหาคม 2556. หน้า 23-32. Full Text

 

ปรีชา วุฒิการณ์

   an image  คนช่างคิดและลงมือทำมีคุณค่าต่อองค์กร. มติชน. 15 กันยายน 2547. Full Text

   an image  คำถามยอดฮิตที่คนหางานควรรู้. มติชน. 5 พฤษภาคม 2547. Full Text

   an image  ปล่อยตัวของท่านออกจากจินตนาการฯ. มติชน. 28 กรกฎาคม 2547. Full Text

   an image  หลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ. มติชน. 20 สิงหาคม 2547. Full Text

   an image  กำหนดความคิดให้ชัดเจนนำทางสู่ความสำเร็จ. มติชน. 25 สิงหาคม 2547. Full Text

   an image  กล้าคิดกล้าปรับปรุงตนเองเป็นคนมีคุณค่าต่อองค์กร. มติชน. 17 กันยายน 2547. Full Text

   an image  นักปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนกำไรให้องค์กร. มติชน. 22 กันยายน 2547. Full Text

   an image  ผิดไปแล้ว..หัวหน้า. มติชน. 1 ธันวาคม 2547. Full Text

   an image  รับฟังข้อตำหนิ. มติชน. 8 ธันวาคม 2547. Full Text

   an image  เมื่อท่านถูกเตือนเป็นหนังสือ. มติชน. 15 ธันวาคม 2547. Full Text

   an image  เขียนจรรยาบรรณเพื่อเส้นทางสดใสขององค์กร. ฐานเศรษฐกิจ. 20 เมษายน 2546. Full Text

   an image  การกระทำอันถือเป็นการขัดผลประโยชน์ (Confliet of Interest). ฐานเศรษฐกิจ. 4 กันยายน 2546. Full Text

 

ปุณยวีร์ จามจรีกุล

   an image  เคเบิลใยแก้ว (Optical Fiber Cable) กับขั้นตอนการสร้างเคเบิลใยแก้ว. Telecom Journal. 28 สิงหาคม 2548. Full Text

   an image  อุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Optical Amplifying Devices). Telecom Journal. 15 มกราคม 2550. Full Text

   an image  การมัลติเพล็กซ์แบบแยกเชิงความยาวคลื่นหรือ WDM (ตอนที่ 1). Telecom Journal. 9 เมษายน 2550. Full Text

   an image  WDM กับอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในโครงข่ายการสื่อสารที่ใช้เทคนิค WDM (ตอนที่ 4). Telecom Journal. 30 เมษายน 2550. Full Text

   an image  เกรตติ้งที่ทำจากเส้นใยแก้ว (Fiber Grating) และการประยุกต์ใช้งาน. Telecom Journal. 14 พฤษภาคม 2550. Full Text

   an image  ฟิลเตอร์แสงที่ปรับค่าความยาวคลื่นได้ (Tunable Optical Filter). Telecom Journal. 21 พฤษภาคม 2550. Full Text

   an image  เลเซอร์แสงที่ปรับค่าความยาวคลื่นได้ (Tunable Optical Laser). Telecom Journal. 25 พฤษภาคม 2550. Full Text

   an image  สถานีขยายสัญญาณแสงที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Optical Amplifier หรือ SOA). Telecom Journal. 4 มิถุนายน 2550. Full Text