หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


ลีลา เตี้ยงสูงเนิน, ดร. (Leela Tiangsoongnern, Dr.)

    an image  Lifestyle & Consumer Insight : ความสำเร็จของ IMC ที่ต้องเข้าถึง Consumer Behavior. แบรนด์เอจ (Brand Age). Essential; Guru Series 2nd 2010. หน้า 103-108. Full Text

   an image  University social responsibility and brand image of private universities in Bangkok. International Journal of Educational Management. 30, 4 (2016). Page 571-591. Full Text

 

เลิศพร ภาระสกุล

    an image  ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1(มกราคม - มิถุนายน 2551). หน้า 118-138. Full Text