หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 


ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์

    an image  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของบุพปัจจัยทางการจัดการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน. วารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ. 3, 3 (ธันวาคม 2555). หน้า 144-162. Full Text

 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจ

    an image  ความสำเร็จของผู้บริหารยุคใหม่. ฐานเศรษฐกิจ. 25 เมษายน 2547. Full Text

    an image  จริยธรรมทางธุรกิจกับผู้ส่งออก. ผู้ส่งออก. 19,438 (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2548). Full Text

    an image  เศรษฐกิจไทย...ฟื้นหรือฟุบ?. ผู้ส่งออก. 20,465 (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2549). หน้า 75-82. Full Text

    an image  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ. ผู้ส่งออก. 20,469 (ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2550). หน้า 99-102. Full Text

 

ศศิพร เหมือนศรีชัย

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งานด้านบัญชี. วารสารวิชาชีพบัญชี. 8,22 (สิงหาคม 2555). หน้า 38-51. Full Text

 

ศุภรา คภะสุวรรณ

    an image  สุดยอดนักวางแผนกลยุทธ์ระดับโลก Dr. C.K. Prahalad. กรุงเทพธุรกิจ. 21 มีนาคม 2548. Full Text

    an image  ยกเครื่องแนวคิดพิชิตคู่แข่งกับ C.K. Prahalad. กรุงเทพธุรกิจ. 7 เมษายน 2548. Full Text

    an image  ยุคที่การเลิกรู้และลืมคือกุญแจสู่ความสำเร็จในทัศนคติของ C.K. Prahalad. ประชาชาติธุรกิจ. 5 พฤษภาคม 2548. Full Text

    an image  พลิกโฉมกระบวนการธุรกิจใหม่ เอาชนะใจตลาดระดับล่าง. กรุงเทพธุรกิจ. 6 มิถุนายน 2548. Full Text

    an image  ซี เค ปราฮาลาด เตือนจับจีนอย่างไรไม่ให้หลุด. กรุงเทพธุรกิจ. 20 มิถุนายน 2548. Full Text

    an image  สื่อสารอย่างไรให้โดนใจตลาดล่าง. กรุงเทพธุรกิจ. 14 กรกฎาคม 2548. Full Text

    an image  Labor Export : Ethical Issues and Social Responsibility of MNEs. Review of Business Research. P.107-116.

    an image  Cultural Effects on Delegation in the Small Business Life Cycle. The 2nd Biennial McGill Conference on International Entrepreneurship "International Entrepreneurship : Researching Frastiers".