หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้า มีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
 


สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์

    an image  นักศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : บทบาทและความเกี่ยวข้อง. จุลสาร สคบท. 5, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2551) : 3. Full Text

 

สมยศ โกเมนธรรมโสภณ, พล.ต.ต. (ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์)

    an image  ความชอบธรรม การแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน วุฒิปริญญาตรี. มติชน. 25 สิงหาคม 2552. Full Text

 

สมหญิง งามพรประเสริฐ

    an image  อาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในอาคาร : สาเหตุและวิธีบรรเทาอาการ. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. ปีืั้ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) : 9-14. Full Text

 

สรชัย พิศาลบุตร, รศ.ดร.

    an image  องค์กรเรียนรู้. ฐานเศรษฐกิจ. 23 มีนาคม 2546. Full Text

    an image  ทิศทางการวิจัยสาขาธุรกิจและการจัดการเพื่อพัฒนาชนบท. ฐานเศรษฐกิจ. 31 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง. ข่าวการไฟฟ้านครหลวง. 48, 333 (มกราคม-มีนาคม 2547) : 27-31. Full Text

    an image  รูปแบบการจัดการที่ประสบผลสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์. วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 4, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) : 134-143. Full Text

    an image  กลยุทธ์ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 4, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) : 154-165. Full Text

 

สรายุทธ ฮันตระกูล

    an image  ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย (ตอนที่ 2). Telecom Journal. 28 พฤศจิกายน 2548. Full Text

    an image  เทคโนโลยีของเน็ตเวิร์คสวิตซ์ (ตอนที่ 1 การกำจัดลูปชองสวิสซ์ด้วย STP). Telecom Journal. 12 ธันวาคม 2548. Full Text

    an image  เทคโนโลยีของเน็ตเวิร์คสวิตซ์ (ตอนที่ 2 การกำจัดลูปของสวิสต์ด้าย STP). Telecom Journal. 19 ธันวาคม 2548. Full Text

    an image  เทคโนโลยีการปลอดภัยบนเครือข่าย ออกแบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย. Telecom Journal. 30 มกราคม 2549. Full Text

    an image  เทคโนโลยี WI-MAX คืออะไร? จะมาแทนที่ WI-FI หรือไม่?. Telecom Journal. 3 เมษายน 2549. Full Text

    an image  รู้จักกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย WLAN Bridge. Telecom Journal. 26 มิถุนายน 2549. Full Text

    an image  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนใยแก้วนำแสงความเร็วสูงด้วย Dense Wave Length Division Multiplex (DWDM). Telecom Journal. 3 กรกฎาคม 2549. Full Text

    an image  รู้จักกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย WLAN Router. Telecom Journal. 31 กรกฎาคม 2549. Full Text

    an image  เทคโนโลยีไวร์เลสเซ็นเซอร์ Zig Bee. Telecom Journal. 30 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  Wi-Fi 802.11n ปฏิวัติความเร็วเครือข่ายไร้สาย. Telecom Journal. 8 มกราคม 2550. Full Text

 

สาวิตรี สุทธิจักร์, ผศ.ดร.

    an image  "Co-Creation" โดนใจ ได้ใจ ให้คนใช้ "ร่วมสร้าง". กรุงเทพธุรกิจ. 10 มีนาคม 2558. Full Text

 

สินธะวา คามดิษฐ์

    an image  การวิจัยในชั้นเรียนคือภารกิจสำคัญของครูในยุคปฏิรูป. ฐานเศรษฐกิจ. 28 สิงหาคม 2546. Full Text

 

สุกัญญา สุดบรรทัด

    an image  จิตวิญญาณแห่งชุมชน คือเป้าหมายของการพัฒนา. มติชน. 19 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  จริยธรรมในไซเบอร์สเปซ. มติชน. 13 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  ไฟใต้กับต้นไม้ที่ไร้ราก. มติชน. 29 พฤศจิกายน 2547. Full Text

 

สุธิดา วัฒนชัย

    an image  DVD : จากคำเรียกร้องของ Hollywood. Telecom Journal. 16 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  วันนี้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยแล้วหรือยัง. Telecom Journal. 28 มิถุนายน 2547. Full Text

 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร

    an image  เศรษฐฐานะแบบพุทธ. ฐานเศรษฐกิจ. 28 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  จากดินสู่ดิน. ฐานเศรษฐกิจ. 9 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ระบบทุนนิยมกับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพธุรกิจ. 22 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  พระกับการเมือง. กรุงเทพธุรกิจ. 6 มกราคม 2549. Full Text

    an image  การจัดการภายใต้อำนาจรัฐ. กรุงเทพธุรกิจ. 9 กุมภาพันธ์ 2550. Full Text

   an image  การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตน้ำพริก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ 4 ฉบับที่ 5. พฤษภาคม-มิถุนายน 2555. หน้า 88-101. Full Text

 

สุพจน์ จุนอนันตธรรม

    an image  วิกฤติเศรษฐกิจไทยในอดีตและปัจจุบันและการปรับแนวทางการใช้จ่ายรวมของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ. ฐานเศรษฐกิจ. 31 พฤษภาคม 2546. Full Text

    an image  ว่าด้วยค่าเงินหยวน. มติชน. 1 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  ตรึงราคาน้ำมันปี 2547 ไม่โชคดีเท่ากับที่เคยทำในปี 2546. มติชน. 27 เมษายน 2547. Full Text

    an image  Krugman และทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใหม่. ผู้จัดการรายวัน. 4 พฤษภาคม 2548. Full Text

    an image  ยูนูสและธนาคาร Grameen กับกองทุนหมู่บ้านของไทย. กรุงเทพธุรกิจ. 10 พฤศจิกายน 2549. Full Text

 

สุเมธ อดุลย์วิทย์

    an image  แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม. ฐานเศรษฐกิจ. 10 เมษายน 2546. Full Text

    an image  ดัชนีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน. ฐานเศรษฐกิจ. 3 กรกฎาคม 2546. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์เล่าสู่กันฟัง. ฐานเศรษฐกิจ. 31 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  รางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์บอกอะไร. ฐานเศรษฐกิจ. 4 พฤศจิกายน 2547. Full Text

 

สุรางคนา ณ นคร

    an image  Why it is important for practitioners of marketing communication to understand consumer information processing. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 13, 1 (พฤศจิกายน 2549) : 1-12. Full Text

    an image  Communication by Sector : การสื่อสารของภาคส่วนต่างๆในสังคม. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 15, 1 (พฤษภาคม 2552) : 202-220. Full Text

 

สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

    an image  บารมีพระมากล้น รำพัน. Full Text

    an image  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร : หอสมุดแห่งชาติ. วชิราวุธานุสรณ์สาร. 22 ,4 (11 พฤศจิกายน 2546) : 59-66. Full Text

    an image  Use of ICT in Thai Libraries : An Overview. Program : Electronic Library and Information Systems. 37, 1 (2003) : 38-43. Full Text

    an image  การกำหนดนโยบายและการวางแผนหน่วยงานบริการสารสนเทศ. วารสารห้องสมุด. 49, 1 (มกราคม-มีนาคม 2548) : 17-26.

    an image  พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติ. วชิราวุธานุสรณ์สาร. 18, 4 (11 พฤศจิกายน 2552) : 27-30. Full Text

 

สุวันชัย หวนนากลาง

    an image  การท่องเที่ยวทางเลือก : ทางเลือกของไทย. มติชน. 22 ธันวาคม 2548. Full Text

 

เสรี เส้งกำเนิด

    an image  เยาวชนตามรอยศิลปวัฒนธรรมไทย. ฐานเศรษฐกิจ. 20 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  หลักการทำงานที่ไม่เครียด. ฐานเศรษฐกิจ. 28 ธันวาคม 2546. Full Text