หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มรูปแบบ
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 


อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, ดร.

    an image  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเลี้ยงไก่ในระบบคอมพาร์ทเม้นทาไลเซชั่น. วาสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. เมษายน 2551. หน้า 5-25. Full Text

    an image  แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการติดเกมของเยาวชนไทยรวมทั้งการประเมินค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม. วาสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2553. หน้า 49-72. Full Text

    an image  อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับวารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC). ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. ธันวาคม 2554. หน้า 313-331. Full Text 
 

อนุพจน์ พนาพรศิริกุล

    an image  ราชกิจจานุเบกษา : หนังสือสำคัญที่ควรอ่าน. จุลสารคณะนิติศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2548). หน้า 3-6. Full Text

    an image  กฎอัยการศึก. จุลสารคณะนิติศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2549). หน้า 15-17. Full Text

    an image  ลมเพลมพัด (เขาว่า) โทรทัศน์จะเสรี. จุลสารคณะนิติศาสตร์ [มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2550). หน้า 10-16. Full Text

    an image  ภาษีมรดก. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2550. หน้า 16. Full Text

    an image  ผังเมือง : เรื่องชวนคิด. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 6 ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม 2550. หน้า 16-17. Full Text

    an image  ถนนแห่งความแตกต่าง. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 6 ฉบับที่ 5. กันยายน-ตุลาคม 2550. หน้า 9-10. Full Text

    an image  กฎหมายจดแจ้งการพิมพ์กับอสังหาริมทรัพย์. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2551. หน้า 22. Full Text

    an image  แจก ส.ป.ก. เกากี่ทีก็ไม่หายคัน. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552. หน้า 15. Full Text

    an image  ธรรมาภิบาลกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 8 ฉบับที่ 3. พฤษภาคม-มิถุนายน 2552. หน้า 24-25. Full Text

    an image  สัญญา Turn Key. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 8 ฉบับที่ 5. พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552. หน้า 12. Full Text

    an image  บทบาทของรัฐในมุมมองทางกฎหมายกับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย. http://library.mot.go.th/index.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552. Full Text

    an image  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับการคมนาคมขนส่งในประเทศไทย. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2553. หน้า 10-11. Full Text

    an image  "โฉนดชุมชน" สิทธิ์ของชุมชนสร้างมูลค่าให้ชุมชน. วาสารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ThaiAppraisal Fundation). ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2554. หน้า 11. Full Text


อนุวัฒน์ ชลไพศาล

    an image  Asian Bond Market : สาระสำคัญและเงื่อนไขที่จำเป็น. ฐานเศรษฐกิจ. 14 กันยายน 2546. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความปิติ. ประชาชาติธุรกิจ. 22 มกราคม 2547. Full Text

    an image  ตำราเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่สำหรับเด็ก : คำถามที่รอคำตอบ. ฐานเศรษฐกิจ. 26 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการละเมิดทางเพศ. ประชาชาติธุรกิจ. 8 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์. ประชาชาติธุรกิจ. 22 เมษายน 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการสูบบุหรี่. ประชาชาติธุรกิจ. 6 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ว่าด้วยการอ่านออกเขียนได้ทางเศรษฐศาสตร์. ฐานเศรษฐกิจ. 16 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโสเภณี. ประชาชาติธุรกิจ. 1 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์เพี้ยน : Wackonomics. ประชาชาติธุรกิจ. 15 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  เหตุใดตลาดพันธบัตรเอเชียจึงไม่เติบโต? และบทความที่ท่านนายกฯ น่าอ่าน. ประชาชาติธุรกิจ. 26 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  โนเบลเพี้ยน. ประชาชาติธุรกิจ. 13 กันยายน 2547. Full Text

    an image  การจัดการสมัยเก่าในยุคใหม่. ฐานเศรษฐกิจ. 14 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  60 ปี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ. ประชาชาติธุรกิจ. 28 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  40 ปี นิตยสารการเงินและการพัฒนา. ประชาชาติธุรกิจ. 18 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  เหตุใดคนจึงไม่ไปเลือกตั้ง?. มติชน. 2 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  พ้นไปจากฉันทมติแห่งวอชิงตัน. ประชาชาติธุรกิจ. 2 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  การขัดกันของการลงคะแนน. มติชน. 24 มกราคม 2548. Full Text

    an image  ผัดวันประกันพรุ่ง. ประชาชาติธุรกิจ. 10 กุมภาพันธ์ 2548. Full Text

    an image  Krugman กับวิกฤตการณ์การเงิน. ผู้จัดการรายวัน. 21 เมษายน 2548. Full Text

    an image  ภาษีบาป. ประชาชาติธุรกิจ. 28 เมษายน 2548. Full Text

    an image  ปัญหาของนักท่องเที่ยว. ประชาชาติธุรกิจ. 25 มีนาคม 2553. Full Text
 

อภิญญา เลื่อนฉวี, รศ.ดร.

    an image  พลังความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : ปัญหาท้าทายความสำเร็จ. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555. หน้า 46-66. Full Text
 

อมรินทร์ ตันติเมธ

    an image  ระบบการแลกของช่องใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ. ฐานเศรษฐกิจ. 29 ธันวาคม 2545.

    an image  ความเชื่อมั่น กำลังใจหรือมหันภัยการพัฒนา. ฐานเศรษฐกิจ. 20 กุมภาพันธ์ 2546. Full Text

    an image  ขึ้นค่าปรับ ขึ้นค่าครองชีพ. ฐานเศรษฐกิจ. 9 พฤศจิกายน 2546. Full Text

    an image  โครงสร้างธุรกิจรูปแบบการค้าและการแข่งขันในโลกปัจจุบันภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์. ฐานเศรษฐกิจ. 15 มกราคม 2547. Full Text

    an image  Knowledge-based Economy. ฐานเศรษฐกิจ. 29 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  วิกฤติน้ำมันฤาจะซ้ำรอยวิกฤติเศรษฐกิจ. ฐานเศรษฐกิจ. 19 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  GMO, โคลนนิ่งถึงนิวเคลียร์ : ความแตกต่างในการยอมรับ. ฐานเศรษฐกิจ. 7 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสงคราม. ฐานเศรษฐกิจ. 28 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  คนจนคือใคร?. ฐานเศรษฐกิจ. 9 มกราคม 2548. Full Text

    an image  เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และการประมูล. ฐานเศรษฐกิจ. 9 ธันวาคม 2548. Full Text
 

อรฉัตร ซองทอง

    an image  ร่มไม้ใบบัง. ฐานเศรษฐกิจ. 8 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  จิตรกรรมทำลายศิลปะของชาติ. ฐานเศรษฐกิจ. 15 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text
 

อรวรรณ สุทธิพิทักษ์

    an image  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารรัชต์ภาคย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2549). หน้า 21-33. Full Text

 

อัญชลี ทองเอม

    an image  ภาษาในโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์. ฐานเศรษฐกิจ. 14 ธันวาคม 2546. Full Text

    an image  จากวรรณกรรมสู่มนุษยชาติ. ฐานเศรษฐกิจ. 4 มีนาคม 2547. Full Text

    an image  สายสัมพันธ์ที่จางหาย. ฐานเศรษฐกิจ. 22 เมษายน 2547. Full Text

    an image  ทางเลือก กำไร ขาดทุน. ฐานเศรษฐกิจ. 11 กรกฎาคม 2547. Full Text

 

อัมพร เที่ยงตระกูล

    an image  พร้อมแล้วหรือยังกับการประกอบอาชีพในการเปิดเสรีทางการค้าบริการวิชาชีพบัญชี. ฐานเศรษฐกิจ. 29 พฤษภาคม 2546. Full Text

    an image  มืออาชีพทางการบัญชีต้องมีจริยธรรมจริงหรือ. กรุงเทพธุรกิจ. 14 เมษายน 2549. Full Text

    an image  สภานักบัญชีเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของนักบัญชี. สุทธิปริทัศน์. 11, 31 (มิถุนายน-กันยายน 2539) : 54-57. Full Text

    an image  การวางแผนกำไรในโลกแห่งความเป็นจริง. สุทธิปริทัศน์. 11, 32-33. (ตุลาคม 2539 - พฤษภาคม 2540) : 96-108. Full Text

 

อัศวิน แสงพิกุล, ดร. (Aswin Sangpikul)

    an image  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร. ฐานเศรษฐกิจ. 14 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  สายการบินต้นทุนต่ำ (Law Cost Airline) กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ. ฐานเศรษฐกิจ. 11 ธันวาคม 2546. Full Text

   an image  Internationalization of Hospitality and Tourism Higher Education : A Perspective from Thailand. Journal of Teaching in Travel & Tourism. 9, 1-2 (January-June 2009). Page 2-20. Full Text

    an image  Marketing Ecotourism Through the Internet: A Case of Ecotourism Business in Thailand. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 11, 2 (April-June 2010). 107-137. Full Text

    an image  การพัฒนาความเป็นนานาชาติในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว : แนวทางสู่สถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551). หน้า 58-74. Full Text

   an image  Developing Good Practices for Ecotourism Tour Operators. Sasin Journal of Management. 17, 1 (2011). 53-86. Full Text

   an image  An Investigation of Ecotourism Code of Conduct A Comparative Study Between Thai and Malaysian Tour Operators. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558). 13-33. Full Text

   an image  ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2559. หน้า 33-40. Full Text

 

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

บทความหนังสือพิมพ์

    an image  โลกานุวกของแมคโดนัลดานุวัตร. ผู้จัดการรายวัน. 2 เมษายน 2545. Full Text

    an image  โลกทุนนิยมกับสังคมเปิด. มติชน. 17 เมษายน 2545. Full Text

    an image  โลกาภิวัฒน์สายกลาง. กรุงเทพธุรกิจ. 9 พฤษภาคม 2545.

    an image  ชาติและเผ่าพันธุ์นิยม. มติชน. 17 พฤษภาคม 2545. Full Text

    an image  อุษาคติในวัฒนธรรมไทย. มติชน. 14 มิถุนายน 2545. Full Text

    an image  โคคา-โคลา สู่แมคโดนัลด์. กรุงเทพธุรกิจ. 3 กรกฎาคม 2545.

    an image  วาทกรรมโยธยาของพม่า. มติชน. 20 สิงหาคม 2545. Full Text

    an image  บอลลีวูดบุกอุษาคเนย์. ผู้จัดการรายวัน. 23 สิงหาคม 2545. Full Text

    an image  ชาวต่างชาติในงานโฆษณา. กรุงเทพธุรกิจ. 5 กันยายน 2545. Full Text

    an image  มหามิตรอังกฤษ-อเมริกา. ผู้จัดการรายวัน. 20 กันยายน 2545. Full Text

    an image  สื่ออาหรับ อับ จาซีรา. มติชน. 10 ตุลาคม 2545. Full Text

    an image  ออสเตรเลียกับโลกตะวันตก. ผู้จัดการรายวัน. 22 ตุลาคม 2545.

    an image  อริอารยธรรม ยุคโลกาภิวัฒน์. มติชน. 5 พฤศจิกายน 2545.

    an image  สื่อสารวัฒนธรรมนานาชาติ. ฐานเศรษฐกิจ. 1 ธันวาคม 2545. Full Text

    an image  ทิศทางโทรทัศน์ไทย. มติชน. 6 ธันวาคม 2545.

    an image  ความเป็นเอเชีย. มติชน. 2 มกราคม 2546.

    an image  ขอมยังไม่แปรพักตร์. มติชน. 7 กุมภาพันธ์ 2546.

    an image  ยุโรปเก่า ยุโรปใหม่. มติชน. 20 กุมภาพันธ์ 2546. Full Text

    an image  สงครามข่าวผ่านดาวเทียม. ฐานเศรษฐกิจ. 17 เมษายน 2546. Full Text

    an image  สื่อสงครามสู่หมู่บ้านโลก. มติชน. 19 เมษายน 2546. Full Text

    an image  โลกาภิวัฒน์กับอัตลักษณ์ชุมชน. มติชน. 27 พฤษภาคม 2546. Full Text

    an image  สหายสโมรสรของสหรัฐ. มติชน. 17 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  ดาราฮอลลีวู้ดกับการเมือง. มติชน. 14 กรกฎาคม 2546. Full Text

    an image  คลื่นเสียงแห่งพลัง. มติชน. 21 สิงหาคม 2546. Full Text

    an image  ตะวันตกกับความเป็นไทย. มติชน. 26 กันยายน 2546. Full Text

    an image  ควันหลงคนเหล็กแห่งแคลิฟอร์เนีย. มติชน. 18 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  วาทะอำลาจากมหาธีร์. มติชน. 31 ตุลาคม 2546. Full Text

    an image  สื่อบรรษัทและสปินดอกเตอร์. มติชน. 8 ธันวาคม 2546. Full Text

    an image  โลกไร้พรมแดนของชายแดนภาคใต้. มติชน. 19 มกราคม 2547. Full Text

    an image  สื่อมวลชนเพื่อสังคม. มติชน. 13 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  Burgernomics. ฐานเศรษฐกิจ. 19 กุมภาพันธ์ 2547. Full Text

    an image  อัลเคด้าและเจไอ. มติชน. 7 เมษายน 2547. Full Text

    an image  ปัตตานีหลังสมัยใหม่. มติชน. 25 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  ทุนกลุ่มก่อการร้าย. ฐานเศรษฐกิจ. 27 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  เรแกน : ผู้นำนักสื่อสาร. มติชน. 11 มิถุนายน 2547. Full Text

    an image  โลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม. มติชน. 6 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  มองให้ลึกถึงโฆษณาไทยในบอลอังกฤษ. กรุงเทพธุรกิจ. 15 กรกฎาคม 2547. Full Text

    an image  อเมริกันเดโมแครต. มติชน. 20 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  การตลาดของการเมือง. กรุงเทพธุรกิจ. 21 สิงหาคม 2547. Full Text

    an image  มือถือสื่ออำนาจ. มติชน. 3 กันยายน 2547. Full Text

    an image  อเมริกันรีพับลิกัน. มติชน. 17 กันยายน 2547. Full Text

    an image  ไฟใต้ในสถานการณ์สากล. มติชน. 28 กันยายน 2547. Full Text

    an image  ภัยคุกคามภูมิภาค. มติชน. 26 ตุลาคม 2547. Full Text

    an image  ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ. มติชน. 12 พฤศจิกายน 2547. Full Text

    an image  อัลจาซีรา สาขามาเลเซีย. มติชน. 10 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  นวัตกรรมสื่อสารการเมือง. มติชน. 20 ธันวาคม 2547. Full Text

    an image  ประณามกลุ่มก่อการร้าย. มติชน. 7 เมษายน 2548.

    an image  สื่อสันติภาพและความมั่นคง. มติชน. 19 สิงหาคม 2548. Full Text

    an image  บีบีซี VS อัลจาซีรา. มติชน. 9 พฤศจิกายน 2548. Full Text

    an image  เรียลิตี้ทีวีชีวิตคือละคร. มติชน. 16 มกราคม 2549. Full Text

    an image  สมานฉันท์ด้วยหน่วยสันติเมธี. มติชน. 3 กรกฎาคม 2549. Full Text

    an image  โฆษณาประชาสัมพันธ์พรรคประชาธิปัตย์. สยามธุรกิจ. 19 สิงหาคม 2549. Full Text

    an image  การตลาดสันติวิธี 'บลูโอเชี่ยน'. สยามธุรกิจ. 2 กันยายน 2549. Full Text

    an image  สื่อเทียมชุมชนเทียม. มติชน. 15 กันยายน 2549. Full Text

    an image  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อเอสเอ็มเอส. สยามธุรกิจ. 16 กันยายน 2549. Full Text

    an image  สื่อประชาสัมพันธ์สนามบินสุวรรณภูมิ. สยามธุรกิจ. 30 กันยายน 2549. Full Text

    an image  สื่อโฆษณารถไฟฟ้าใต้ดิน. สยามธุรกิจ. 7 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  สื่ออินเทอร์เน็ตกับช่องว่างทางสังคม. สยามธุรกิจ. 14 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  สื่อโฆษณาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. สยามธุรกิจ. 21 ตุลาคม 2549. Full Text

    an image  โพลนั้นสำคัญไฉน?. สยามธุรกิจ. 4 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  ก้าวต่อไปของช่อง 9 อสมท. สยามธุรกิจ. 11 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  วิสัยทัศน์การสร้างตราสินค้า. สยามธุรกิจ. 18 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  เคล็ดลับความคิดสร้างสรรค์. สยามธุรกิจ. 25 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  อัล-จาซีราสัมภาษณ์เบอร์ซาตู. มติชน. 28 พฤศจิกายน 2549. Full Text

    an image  ศิลปินรุ่นใหม่กับโรงเรียนสอนร้องเพลง. สยามธุรกิจ. 2 ธันวาคม 2549. Full Text

    an image  Media Marketing. สยามธุรกิจ. 9 ธันวาคม 2549. Full Text

    an image  รำลึกข่าวสึนามิของสถานีไอทีวี. สยามธุรกิจ. 16 ธันวาคม 2549. Full Text

    an image  ยุทธศาสตร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ. สยามธุรกิจ. 23 ธันวาคม 2549. Full Text

    an image  นานาสาระ เรื่อง การโฆษณา (1). สยามธุรกิจ. 13 มกราคม 2550. Full Text

    an image  สงครามข่าวสารในสถานการณ์ภาคใต้. มติชน. 20 มีนาคม 2550. Full Text

    an image  สื่อโทรทัศน์สาธารณะ. มติชน. 10 เมษายน 2550. Full Text

    an image  เมืองไทยกับทีวีสาธารณะ. มติชน. 4 เมษายน 2551. Full Text

    an image  อเมริกายุคโอบามา. มติชน. 19 มกราคม 2552.  Full Text


บทความวารสาร

    an image  โฆษณาเครื่องดื่มชูกำลัง สร้างสรรค์หรือมอมเมา? มองสังคมไทยจากโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลัง. Full Text

    an image  อเมริกาและแมคโดนัลดานุวัตร : มุมมองจากนิเทศศาสตร์วัฒนธรรม. นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-พฤศจิกายน 2545. หน้า 8-34.

    an image  การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน : ศึกษากรณีเกาะเกร็ดและนวนคร. นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. 2547. หน้า 102-118.

    an image  วิพากษ์ทักษิณ : กรณีสื่อโทรคมนาคม. อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค. ปีที่ 13 ฉบับที่ 91. มีนาคม 2547. หน้า 39-50

    an image  ไทยรักไทย รักญี่ปุ่น. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 42. กุมภาพันธ์ 2548. หน้า 92-94.

    an image  ทฤษฎีแรงจูงใจกับกรณีชาเขียว. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 43. มีนาคม 2548. หน้า 80-81.

    an image  สื่อหนังสือพิมพ์ยุคประชานิยม. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 44. เมษายน 2548. หน้า 80-81. Full Text

    an image  สื่อโฆษณาติดรถโดยสาร. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 45. พฤษภาคม 2548. หน้า 82-83. Full Text

    an image  สื่อสารการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 46. มิถุนายน 2548. หน้า 78-79. Full Text

    an image  สื่อสารการตลาดผ่านคลื่นวิทยุ. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 47. กรกฎาคม 2548. หน้า 86-87. Full Text

    an image  สื่อสารการตลาดผ่านจอโทรทัศน์. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 48. สิงหาคม 2548. หน้า 94-95.

    an image  IMC ข้ามชาติ. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 49. กันยายน 2548. หน้า 88-89. Full Text

    an image  สร้างแบรนด์ทำไม?. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 50. ตุลาคม 2548. หน้า 98-99. Full Text

    an image  Mobile Marcom. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 51. พฤศจิกายน 2548. หน้า 98-99.

    an image  การโฆษณา ณ จุดขาย. Strategy+Marketing. ปีที่ 4 ฉบับที่ 52. ธันวาคม 2548. หน้า 164-166.

    an image  Cinema Advertising. Strategy+Marketing. ปีที่ 5 ฉบับที่ 53. มกราคม 2549. หน้า 91-92.

    an image  อิทธิพลของสื่อสารมวลชน. Strategy+Marketing. ปีที่ 5 ฉบับที่ 55. มีนาคม 2549. หน้า 95-96.

 

อุดม รานอก

    an image  Wireless Smart Card บัตรเอนกประสงค์สำหรับอนาคต (ตอนที่ 2). Telecom Journal. 15 กันยายน 2546. Full Text

    an image  ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว. Telecom Journal. 5 เมษายน 2547. Full Text

   an image  โปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ฝังตัว (ตอนที่ 1). Telecom Journal. 12 เมษายน 2547. Full Text

   an image  โปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ฝังตัว (ตอนที่ 2). Telecom Journal. 19 เมษายน 2547. Full Text

   an image  โปรเซสเซอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ฝังตัว (ตอนจบ). Telecom Journal. 26 เมษายน 2547. Full Text

    an image  จาวาโปรเซสเซอร์. Telecom Journal. 10 พฤษภาคม 2547. Full Text

    an image  KVM : จาวาเวอร์ชวลแมชชีนขนาดเล็ก. Telecom Journal. 17 พฤษภาคม 2547. Full Text

   an image  การเพิ่มประสิทธิภาพ Garbage Collection ด้วยฮาร์ดแวร์. Telecom Journal. 23 สิงหาคม 2547. Full Text

   an image  Palm เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร. Telecom Journal. 13 ธันวาคม 2547. Full Text

   an image  การศึกษาการออกแบบวงจรรวมในมหาวิทยาลัยไทย. Telecom Journal. 4 เมษายน 2548. Full Text

    an image  การเพิ่มประสิทธิภาพ Garbage Collection ของ Java ด้วยฮาร์ดแวร์. Telecom Journal. 21 สิงหาคม 2549. Full Text

    an image  HD DVD เทคโนโลยีใหม่ที่ให้ความจุมากกว่า DVD. Telecom Journal. 22 มกราคม 2550. Full Text

 

อุทัย บุญประเสริฐ, ดร.

    an image  ประเด็นที่พึงพิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานศึกษา (Issue to be is Considered Concerning School Transfer). วารสารการบริหารการศึกษา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. เมษายน-กันยายน 2550. Full Text

    an image  การบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (School Management and Professional of School Administrators). วารสารการบริหารการศึกษา. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. เมษายน-กันยายน 2551. Full Text

    an image  การบริหารแบบฐานโรงเรียน (School-Based Management). วารสารการบริหารการศึกษา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553. Full Text

 

อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์

    an image  ธุรกิจบัณฑิตย์ปลูก SMEs ปลุกจิตวิญญาณ Entrepreneur. นิตยสาร MBA. ปีที่ 12 ฉบับที่ 131. กุมภาพันธ์ 2553. Full Text

 

อุษา บิ๊กกิ้นส์

    an image  คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง : วัยรุ่นกับสื่อ - โรงเรียนกับความรุนแรง. ฐานเศรษฐกิจ. 6 มิถุนายน 2546. Full Text

    an image  สื่อมวลชนกับการเป็นเวทีกลางการเมือง. ฐานเศรษฐกิจ. 23 มกราคม 2548. Full Text

    an image  พัฒนาการของศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์. วารสารวิจัย มญ. ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. มิถุนายน-ธันวาคม 2550. หน้า 1-10. Full Text

    an image  6M Key Points ของ IMC. แบรนด์เอจ (Brand Age). Essential; Guru Series 2nd 2010. หน้า 70-74. Full Text

 

อุษา รุ่งโรจน์การค้า

    an image  การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี. วารสารไทยคดีศึกษา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557. หน้า 47-80. Full Text

 

เอกพล คงมา, ดร.

    an image  ความพร้อมของบัญชีบัณฑิตไทยกับการทำงานที่ปรึกษาทางบัญชีในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนในมุมมองของสถาบันการศึกษา. วารสารวิชาชีพบัญชี. ปีที่ 11 ฉบับที่ 31. สิงหาคม 2558. หน้า 45-62. Full Text