ประวัติความเป็นมาของศูนย์สนเทศและหอสมุด
History of Library

 

     ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือกำเนิดเมื่อ พ.ศ.2511 พร้อมกับการก่อตั้งสถาบันธุรกิจบัณฑิตย์มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “แผนกห้องสมุด” สังกัดสำนักวิชาการ สถานที่ตั้งอาคารห้องสมุดในระยะแรกตั้งอยู่ชั้น 5 ของอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของสถาบัน ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

     ในปีการศึกษา 2513 สถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2512 ห้องสมุดได้พัฒนาทั้งลักษณะทางกายภาพและจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พื้นที่เดิมไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ห้องสมุดจึงได้ย้ายมา อีกด้านหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร

     ในปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังสถานที่ใหม่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้มีห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เป็นห้องสมุดวิทยาคาร 2 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ของอาคาร 1 ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ห้องสมุดได้ขยายพื้นที่ไปยังชั้น 4 อาคารเดียวกัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและรองรับนักศึกษาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

     ในปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยห้องสมุดจึงเปลี่ยนสถานภาพ และใช้ชื่อว่า “สำนักหอสมุด” ต่อมาในปี 2530 ได้ย้ายที่ทำการมายังชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ และใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ

     ในปีการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หอสมุดขยายพื้นที่ไปยังชั้น 1 และชั้น 4 ของอาคารเดิมหอสมุดจึงเป็นอาคารเอกเทศ

     ปีการศึกษา 2540 หอสมุดและศูนย์สนเทศ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด

     ปีการศึกษา 2543 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังอาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 16 ชั้น ใช้พื้นที่ในชั้น 2-5 มีพื้นที่ใช้สอย 6,030 ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง 874 ที่นั่ง ปีการศึกษา 2544 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ชั้น 6 บางส่วน ให้บริการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,200 ตารางเมตร จำนวนที่นั่งอ่าน 1,073 ที่นั่ง

     ปีการศึกษา 2547 จำนวนที่นั่งเพิ่มเป็น 1,210 ที่นั่ง ปีการศึกษา 2548 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จัดบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มจำนวนที่นั่งอ่านเป็น 1,262 ที่นั่ง

     ปีการศึกษา 2549 ได้เพิ่มห้องอ่านหนังสือสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (จำนวน 96 ที่นั่ง) รวมคำนวณที่นั่งอ่านหนังสือทั้งหมด 1,358 ที่นั่ง และในปีการศึกษา 2550 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 ได้โอนมาสังกัดศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงทำให้มีที่นั่งเพิ่มอีก 240 ที่นั่ง รวมที่นั่งอ่านหนังสือทั้งหมด 1,598 ที่นั่ง