an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
                วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 20.00 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดทำการเวลา  10.00 - 18.00 น.

    an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
               วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1)     เปิดทำการเวลา  08.30 - 22.00 น.
               วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์ที่ 2)     เปิดทำการเวลา  08.30 - 21.00 น.

               วันเสาร์ - วันอาทิตย์                 เปิดทำการเวลา  10.00 - 18.00 น.

    an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 16.30 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ปิดทำการ

    an image  วันปิดทำการ
               วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย