an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
                วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 19.45 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดทำการเวลา  10.00 - 17.45 น.

    an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 21.45 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดทำการเวลา  10.00 - 17.45 น.

    an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
               วันจันทร์ - วันศุกร์     เปิดทำการเวลา  08.30 - 16.15 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์   ปิดทำการ

    an image  วันปิดทำการ
               วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย