an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 19.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น.
 
an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
      วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1) เปิดทำการเวลา 08.30 - 22.00 น.
  วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์ที่ 2) เปิดทำการเวลา 08.30 - 21.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น.
 
an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ  
 
an image  วันปิดทำการ
      วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย