หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, ผศ.

   an image  การศึกษาการแสดงออกและการจัดการกับอารมณ์โกรธในการให้บริการประชาชนของพนักงานหน่วยงานภาครัฐ  Full Text
   an image  การศึกษาเจตคติที่มีต่อสมาธิในการทำงานของพนักงานส่วนราชการภาครัฐ
       [352.6 จ671ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
   an image  การศึกษาและการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การร่วมที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์  Full Text
   an image  วัฒนธรรมองค์การระบบราชการ ความเมตตาและคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

นิติพล ธาระรูป

   an image  โครงการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเรือนจำ และกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชนสันติสุข  Full Text  

 

นิสรา ใจซื่อ

   an image  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  Full Text  
 

สุชาวดี เดชทองจันทร์

   an image  การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวิชาการบริหารท้องถิ่น : เปรียบเทียบการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) กับการเรียนแบบบรรยายปกติ  Full Text