สื่อโสตทัศน์ใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

1. ผู้ใช้บริการสามารถคัดลอก เลขสื่อโสตทัศน์ เพื่อไปสืบค้นจาก OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์แรกของเดือน


 

บันทึกประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ

CD 9756

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- ภาพประมวลภาพถ่ายกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -- ร้อยดวงใจถวายงานเทิดพระเกียรติ -- ปื้นหัวใจรวมใจจงรักและภักดี -- สานใจภักดี์จากต่างแดน -- ประมวลภาพปิตุภูมิไทย จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

รายงานการติดตามประเมินผลดำเนินงาน ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน

CD 9757

ชูวิทย์ เจียร์จิตต์. (2559). รายงานการติดตามประเมินผลดำเนินงาน ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระยะครึ่งแผน. กรุงเทพฯ : สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สาระสังเขป : ผลดำเนินงานแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย ผลการประเมินตามระบบ "FLEE-IS-MC" -- ข้อเสนอแนะเชิงนดยบาย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย -- ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย 4 ประเด็น (LISQ) -- ข้อเสนอแนะในการจัดการทำกรอบแผนอุดมศึกษาฉบับใหม่ -- ข้อเสนอแนะการนำแผนไปสู่การปฎิบัติ -- ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล ส่วนแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาระบบองค์รวม -- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ -- ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด -- ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

 

ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย

CD 9758

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2559). ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา -- วิธีวิทยาทฤษฎี แบบจำลอง และดัชนีความเหลี่ยมล้ำ -- การกระจายความมั่งคั่ง -- ความยากจนและการกระจายรายได้ -- ความเหลี่ยมล้ำของค่าจ้างเงินเดือน -- โอกาสการศึกษา -- มิติพื้นที่ -- การคลังท้องถิ่น -- รายจ่ายภาครัฐด้านสังคมและมาตรการลดความเหลี่อมล้ำ -- การสังเคราะห์ความรู้ความเหลี่ยมล้ำ

 

สถิติจัดหางาน 2558

CD 9759

สถิติจัดหางาน 2558. (2558). กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย -- กำลังแรงงานและการมีงานทำ -- การจัดหางานในประเทศ -- การจัดหางานต่างประเทศ -- การแนะแนวอาชีพ -- การทำงานของคนต่างด้าว -- การคุ้มครองแรงงาน


 

23 ปี กรมการจัดหางาน

CD 9760

กรมการจัดหางาน. (2558). 23 ปี กรมการจัดหางาน. กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย ศูนย์บริการจัดหางานเพื่่อคนไทย (Smart Job Canter) -- การจัดหางาน Bangkok Jobs & Career Expo 2016 -- กฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ มิติใหม่ของการมีงานทำของคนไทย -- ก้าวใหม่ของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ -- นโนบายการจัดระบบแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในประเทศ -- งานวิจัยท่ี่น่าสนใจ -- รายงานประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2558 -- ข้อมูลภาพรวมของกรมจัดหางาน -- สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 -- ทำเนียบอธิบดีการมการจัดหางาน

 

พลังจิตพิชิตโรค สร้างได้ใน 30 วัน

CD 9761

พระสิงห์ทน นราสโภ. (255-). พลังจิตพิชิตโรค สร้างได้ใน 30 วัน. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สาระสังเขป : เสียงสวดมนต์สร้างพลังจิต


 

หายอ่อนเพลีย : โปรแกรมจิตหายอ่อนเพลีย

CD 9762

บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. (2552). หายอ่อนเพลีย : โปรแกรมจิตหายอ่อนเพลีย. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์.

สาระสังเขป : โปรแกรมจิตหายอ่อนเพลีย
 

 

กฎหมายอาญาภาคความผิด

CD 9763

คณิต ณ นคร. (2559). กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย ความผิดต่อบุคคล -- ความผิดต่อกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์ -- ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน -- ความผิดต่อรัฐ


 

Designing patterns for decoration, fashion and graphics

CD 9764

Kuhlhorn, Lotta. (2014). Designing patterns for decoration, fashion and graphics. Berlin : Gestalten.

Contents : Inspiration : When I Was a Little Kid ; Fashion ; Film ; In the Country ; Flea Markets ; In Line-Like in the Store ; Lists -- The Way I Work : A Report from My Desk ; Color ; Shape ; The Screen and Reality ; One Example of How I Make a Pattern ; Making Patterns -- Patterns : Dots ; Stripes ; Check ; Patterns of Pictures ; Digital Ornamentation ; Hi, Math! ; Taking Things Apart ; Sorting ; Fruits and Vegetables ; Numbers, Letters, Words ; Hornstull ; Going to the Market ; When Patterns Meet -- Ten Do-It-Yourself Projects : Wallpaper for Your Computer's Desktop ; Dishcloth ; Wrapping Paper ; Cards and Envelopes ; Paint Patterns on Cabinets ; Tray ; Bunting ; Paint Patterns on Your Wall ; Wallpaper ; Patterns on Fabric ; Thank You

 

รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2559

CD 9765

กรมการพัฒนาชุมชน. (2559). รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2559. กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชนบท.

สาระสังเขป : ข้อมูลทั่วไปของคนไทยในชนบท -- รายงานคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท จำแนกรายหมวด และตัวชี้วัด -- รายได้และรายจ่ายของคนไทยในชนบท -- ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขของคนไทยในชนบท -- บทสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท

 

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี

CD 9766

กรมศิลปากร. (2558). จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.

สาระสังเขป : เนื้อหาประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเกียรติคุณ -- การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ -- พระราชพิธีฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- พิธีถวายพระพรชัยมงคล และมหรสพสมโภช -- โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

Linux format Issue 216

DVD 1763

Linux format Issue 216. (2016). [s.l.] : [s.n.].

Contents : -


 

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2559

DVD 1764

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2559. (2559). กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติ.

สาระสังเขป : นำเสนอการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชุมสภา -- การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน -- การสรรหาพิจาราณาเลือก แต่งตั้งให้คำแนะนำ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมาย -- การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง -- กรรมาธิการ -- การค้าต่างประเทศ -- งานพระราชพิธีรัฐพิธี พิธีการและกิจกรรมอื่นๆ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

 

Linux format Issue 217

DVD 1765

Linux format Issue 217. (2016). [s.l.] : [s.n.].

Contents : -