หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


กรกช อัญชลีนุกูล

    an image  การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Full Text
 

จันทร์พา ทัดภูธร, ดร. (Janpha Thadphoothon, Dr.)

    an image  การศึกษาความพร้อมและการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558  Full Text
    an image  Report on a classroom project to investigate problems and characteristics of English language as used by Thai taxi drivers (classroom research)  Full Text
    an image  A study on the factors affecting Thai taxi drivers’ English competence  Full Text
 

ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข, ดร. (Nuttakritta Chotipaktanasook, Dr.)

    an image  Enhancing learner's willngness to communicate in English with social media
       
การเสริมสร้างความเต็มใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้สังคมออนไลน์  
        Full Text
 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, ดร.

    an image  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

    an image  พฤติกรรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
  

ยุพดี หวลอารมณ์

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์การสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        
[495.910711 ย384ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

รอบทิศ ไวยสุศรี, ดร.

    an image  การใช้เทคนิคบริหารสมองเพื่อเพิ่่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  Full Text
 

วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์

    an image  ผลการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบหมวกความคิดหกใบในวิชาการคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

สมพร โกมารทัต, ผศ.ดร.

    an image  การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล  Full Text
 

สร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผศ.ดร. (Soisithorn Isarankura, Dr.)

    an image  Variability of Pause Patterns in English Read Speech of Native Speakers and Thai Learners of English
        ความแตกต่างของรูปแบบการหยุดเว้นระยะในการอ่านภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาและผู้เรียนไทย
        Full Text
    an image  Effects of Stress Patterns and Tones in Thai on Stress Placement in English Polysyllabic Loanwords among Thai Students in an English Major Program
        อิทธิพลของรูปแบบการลงเสียงหนักและวรรณยุกต์ในภาษาไทยต่อการกำหนดพยางค์เสียงหนักในคำยืมภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยภาควิชาภาษาอังกฤษ
        [428.4 S683e]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, ผศ.

    an image  เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
        
[631.584 ส773ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม

 

สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์, ดร.

    an image  การอนุมานสาเหตุความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text
 

สุริยันต์ สุวรรณราช, ผศ.

    an image  การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย  Full Text
 

อดุลย์ วิริยเวชกุล, ศ.นพ. และ คณะ 

    an image  แบบฉบับการเรียนรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

อรอุมา พัชรวรภาส

    an image  ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

Win Naing Soe

    an image  A Case Study of the Spoken and Written Genre Needs of International Students Enrolled in the Master of Education in TESOL Program at the University of Sydney : A Retrospective Account  Full Text