หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


เฉลิมสิน สิงห์สนอง 

    an image  การบูรณาการวิชาหลักสถิติกับการประกอบธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555  Full Text
    an image  การศึกษาปัจจัยด้านจิตพิสัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ทิพย์สุดา ถ้ำแก้ว และ ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 

    an image  การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวกายจากกากใยสับปะรด 
         
[668.55 ท473ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

ธัญญะ พรหมศร

    an image  การประยุกต์แบบจำลอง 2 มิติ สำหรับคำนวณการไหลเวียนของน้ำในทะเลสาบสงขลา  Full Text
    an image  การกำจัดเหล็กในน้ำด้วยแคลเซี่ยมไฮดรอกซี่อะพาไทต์ 
        [628.166 ธ459ก]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, ดร. 

    an image  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  Full Text
 

พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์ 

    an image  รายการคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำ ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (SC 103) สำหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  Full Text
 

ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ และ ภัทรา พลับเจริญสุข

    an image  การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส และโรคขั้นผลเน่าในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Full Text
 

ภัทรา พลับเจริญสุข และ ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

    an image  การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus สายพันธุ์สร้าง Aflatoxin ในขมิ้นชันและขิง  Full Text
 

วิสุทธิ์ ตรีเงิน

    an image  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐานด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L  Full Text
 

เสาวภา ไวยสุศรี

    an image  การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่  Full Text