หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


วิทยานิพนธ์

    an image  ฉัตรีญาณ์ ทวีทุน
        อัตลักษณ์ของผีและความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในสื่อภาพยนตร์ไทย  Full Text

    an image  เตือนใจ รอดสกุล
        การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอม  Full Text 

    an image  ธนิพร จุลศักดิ์
        การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  Full Text 

    an image  นรินทร์พร สุบรรณพงษ์
        วัฒนธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์สำหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้น  Full Text 

    an image  เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง
        การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี  Full Text 

    an image  ปฐมภรณ์ จันทร์แก้ว
        การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  Full Text 

    an image  ปัทมาวดี วงษ์เกิด
        การวิเคราะห์ความเชื่อเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้างที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์  Full Text 

    an image  พรชาติ สาครมณีรัตน์
        กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดของนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)  Full Text 

    an image  พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล
        การบริหารงานข่าวในภาวะวิกฤติของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดเอ็นบีที  Full Text  

    an image  เมธินี ไชยพังยาง
        พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.facebook.com กรณีศึกษาผู้สื่อข่าวออนไลน์  Full Text  

    an image  วชิรญาณ์ เจริญทรัพย์
        การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  Full Text

    an image  วาทินี ห้วยแสน
        การบริหารงานของหนังสือพิมพ์ภายใต้กระแสการหลอมรวมสื่อ  Full Text  

    an image  ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล
        กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  Full Text  

    an image  สุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์
        ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการหลอมรวมสื่อของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  Full Text

    an image  สุวนาถ ทองสองยอด
        การเปิดรับข่าวสารทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่  Full Text

    an image  อิสรา พรมดี
        การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของคนทำงานในอาคารสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

 

สารนิพนธ์

    an image  สิตาภา ชูชีพ
        การสื่อสารเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัทวอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด  Full Text