การเข้าใช้บริการ

        ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ/อดีตบุคลากรที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้และหอสมุดได้ โดยชำระค่าบริการ 20 บาท/วัน (ศิษย์เก่า ต้องแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ)
 

การเป็นสมาชิก

        ศิษย์เก่า/อดีตบุคลากรที่เกษียณอายุของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้แและหอสมุดได้ เรียกว่า "สมาชิกสมทบ" มีสมาชิกภาพครั้งละ 1 ปี โดยใช้หลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก ดังนี้

          1.  ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

          2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          3.  ค่าธรรมเนียมสมาชิก

                  -  ค่าบำรุงศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  200  บาท/ปี

                  -  ค่าประกัน  1,000  บาท
 

     หมายเหตุ : เงินค่าประกันชำระเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิก จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ในเวลาทำการ) ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้พ้นจากสมาชิกภาพ