หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ชวัล เกษมเนตร
        กลยุทธ์การนำเสนอรายการโทรทัศน์ "เอส เอ็ม อี ตีแตก" และผลกระทบที่มีต่อธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการ  Full Text  

    an image  ชาคริยา ถิ่นจะนะ
        ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มละครบีฟลอร์ เธียเตอร์ ประสบความสำเร็จ  Full Text 

    an image  ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ
        การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครในโครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชนตาม "นโยบาย 5 จริง" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
Full Text

    an image  นาถตินันท์ เกลี้ยงเกลา
        
การสร้างแบรนด์ของค่ายกามิกาเซ่และศิลปินในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  Full Text

    an image  เทพพิภพ พลม่วง
        การรับรู้ภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้รับบริการต่อศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Full Text

    an image  ปกรณ์ สุขสำราญ
        การถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งรถสไตล์ญี่ปุ่นผ่านนิตยสารรถยนต์ Option Thailand ในกลุ่มคาร์คลับ  Full Text

    an image  พิชญ์ชาญ เจือสุวรรณ์
        พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text

    an image  ภัทรา ตั้งอรุณสันติ
        การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อโฆษณา ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติระหว่างแบรนด์ไทยและเกาหลีของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  ภาสพล โตหอมบุตร
        บทบาทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของไมค์ ภิรมย์พร ในการสื่อสารถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนชั้นแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  มนตรี จุ้ยม่วงศรี
        พัฒนาการข่าวยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับการกำหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  Full Text

    an image  ศรัญญา พิลามา
        การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด  Full Text 

    an image  ศิริพร กิจประกอบ
        "กำนันสุเทพ" ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์  Full Text

    an image  อนุสรา มู่ฮัมหมัด
        ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดตราสินค้าผู้ท้าชิงของธุรกิจเบเกอรี่กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตราเลอแปง  Full Text