หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


พ.ศ.2536

    an image  มณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ
        การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้วิทยุติดตามตัวของนักธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  วัลย์ลดา อุตรวงษ์ 
        การศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์ที่พึงประสงค์กับภาพพจน์จริงในทัศนคติของผู้ใช้รถยุโรปในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  เอื้อมพร ลือกิตติศัพท์ 
        ศึกษาการวางแผนและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ของธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ศึกษาเฉพาะกรณีเครือเจริญโภคภัณฑ์  Full Text 

 

พ.ศ.2537

    an image  ฐิติมาศ เพ็ชรัตน์ 
        การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและความต้องการเนื้อหาจากหนังสือพิมพ์รายวันของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ธัญรดา กาญจนกิจ 
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  นริณี ชวนเกริกกุล 
        การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย  Full Text 

    an image  พึงพิทย์ จารุวัฒน์ 
        การเปิดรับข่าวสารด้านมลพิษจากสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  Full Text 

    an image  ราเมศร์ ตัณชวนิชย์ 
        การเลือกซื้อการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อนิตยสารวิเคราะห์หลักทรัพย์  Full Text