หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กันตา ชิวภักดี
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ผู้ลงทุนได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Full Text 

    an image  จรงจิตต์ ทับพุ่ม
        การศึกษาแนวคิดทางการตลาดเกี่ยวกับการแสดงเอกลักษณ์สถาบันในภาพยนตร์โฆษณาสถาบันของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2538  
Full Text 

    an image  ชัชพร เหล่าวีระไชย
        ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ญาณิน เตรีย์ศักดิกุล
        ทัศนคติของนักศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีต่อรูปแบบของโฆษณาทางโทรทัศน์  Full Text 

    an image  ณรงศร เนาวบุตร
        ประสิทธิภาพของสารคดีชุดรอยไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 ที่มีผลกระทบต่อภาพพจน์ของธนาคารศรีนคร  Full Text 

    an image  ธนา ศรีนิเวศน์
        ผลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไวน์ในเขตกรุงเทพฯ  
Full Text 

    an image  นลินสิริ นาคบัว
        ผลของการสื่อสารการตลาดต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการบริโภคน้ำแร่บรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  นลินี เสาวภาคย์ 
        อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน [Fast food] ประเภทแฮมเบอร์เกอร์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  บุญพา สันทาย
        การศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  ประภาวรรณ พิบูลย์วงศ์
        ทัศนคติของนักบริหารที่มีต่อการล็อบบี้  Full Text 

    an image  ปิยาณี วิริยานนท์
        การรายงานข่าวเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในหน้าการศึกษาของหนังสือพิมพ์รายวัน  
Full Text 

    an image  โปรดปราน รุ่งหิรัญ
        ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  พิชญา กรรณานุวัฒน์
        การศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในทัศนะของพนักงานทั่วประเทศ  
Full Text 

    an image  รติกร เรืองอุไรฤกษ์
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความรู้ที่ได้จากการอ่านข่าวปฏิรูปทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์รายวันของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม  Full Text 

    an image  รุจยา ฟักทองพรรณ
        การศึกษาผลการประชาสัมพันธ์โครงการรักโลกใต้ทะเลของบริษัทในกลุ่มสยามกลการ  
Full Text

    an image  ลดาวัลย์ วัฒนสานติ์
        ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร : ศึกษากรณีเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ณ ที่ทำการอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  
Full Text 

    an image  วรวิภู เลาหะคามิน
        การศึกษาเปรียบเทียบภาพพจน์มหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อพัฒนาการสื่อสารสถาบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
Full Text 

    an image  วิรุฬห์รัตน์ ผลทวี
        ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรีเซนเตอร์ดาราทางโทรทัศน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ  
Full Text        

    an image  สุทธิพันธ์ ศิวพิทักษ์ 
        การศึกษาเปรียบเทียบการเสนอข่าวการเมืองภายในประเทศช่วงเวลาข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  สุภาวดี พรหมมา
        การสื่อสารการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text    

    an image  อภันพร กงประเวชนนท์ 
        การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Full Text