หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มและ
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กมล ศรพรหม 
        การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติและบริษัทตัวแทนโฆษณาไทยกับผลกระทบต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  Full Text

    an image  กัณฑิมา พิมพ์บรรเลง 
        การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ที่นิยมเที่ยวสถานบริการคาราโอเกะในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  ชนนาถ มีนะนันทน์ 
        การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อดนตรีประกอบภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  Full Text

    an image  ชมนาท รัตนมณี 
        การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะช่องทางข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนและการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของนักธุรกิจชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  ณัฐนันท์ ประยูรหงษ์ 
        พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากสื่อการขายทางไปรษณีย์ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text 

    an image  ณิชา ศิริพรภิญโญ 
        การศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ในเด็กวัยรุ่นสังกัดสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
Full Text 

    an image  นารีมาน มะเส็ง 
        การเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text

    an image  นุชนาฎ สกุลทอง 
        การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อสินค้าถุงมือยางทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  บุญรอด พรหมศาสตร์ 
        ธนาคารพาณิชย์กับการสร้างภาพพจน์กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทยธนาคารแห่งปี 2536  Full Text 

    an image  บุษบา มณีวรรณ์ 
        การวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอดูอาชีพกับบุคคลต่างฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพมหาคร  Full Text 

    an image  ปกรณ์ สุทธิภัทรพันธ์ 
        การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันศึกษาลักษณะการจัดรูปแบบชิ้นงานโฆษณา  Full Text 

    an image  ปริญดา จิตติรัตนากร 
        ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกา [ฮอลลีวูด] ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ผจงจิตต์ ศุขมนัส 
        การเปิดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบตะวันตกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  ยศวีร์ วันเพ็ญ 
        การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทรักษาความปลอดภัย  
Full Text

    an image  รังษี บูรณประภาพงศ์ 
        ความคาดหวังของนักประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้สื่อข่าวต่อการให้และรับข้อเสนอในเชิงผลประโยชน์ 
 Full Text

    an image  วิไล เดชประสิทธิ์ศักดิ์ 
        ความคิดเห็นของนักธุรกิจที่มีต่อผลสำเร็จเชิงธุรกิจในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยผ่านเครือข่ายการเล่นกอล์ฟ  Full Text 

    an image  ศรัณยา สุวรรณทัต 
        ผลของการเข้ารหัส 01 ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 800 ในทัศนคติของผู้ใช้  
Full Text

    an image  ศิริลักษณ์ ศิริวรรณ 
        การศึกษาภาพพจน์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในทัศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
Full Text

    an image  ศิวพร จันทร์จำเนียร 
        การรับรู้และทัศนคติของพนักงานที่มีต่อนโยบายและแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  
Full Text

    an image  สมพงศ์ สรวยสุวรรณ 
        การสำรวจทัศนคติของประชาชนเขตกรุงเทพมหาครในด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อรายการสยามานุสติ  Full Text

    an image  สุขิฏฐา ศิริพงษ์ 
        บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันที่มีต่อการประกอบอาชีพอาจารย์ศึกษากรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  Full Text

    an image  สุทินพา พุฒิธนกาญจน์ 
        การศึกษารูปแบบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสาขาบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  สุเทพ วงษ์บุญธรรม 
        การวิเคราะห์สถานภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  Full Text

    an image  สุพจน์ ทองปุ๋ย 
        การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารที่นำไปสู่การใช้บริการธุรกิจนวดแผนโบราณในจังหวัดนนทบุรี  Full Text

    an image  สุมิตตา สิงห์โตอ่อน
        ภาพของสตรีในหนังสือพิมพ์รายวัน : การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการและนักข่าว  Full Text

    an image  หนึ่งฤทัย ศริ 
        การศึกษาภาพลักษณ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในสายตาของลูกค้าสินเชื่อและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร  Full Text 

    an image  อรรถเสวี สายเนตร 
        ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
        
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50  Full Text