หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, รศ.ดร. และ สำราญ ไผ่นวล

    an image  การสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’ จากเอกสารบนเว็บ  Full Text
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ

    an image  การค้นคืนความหมายภาพด้วยโครงสร้างกราฟลำดับขั้นบนพื้นฐาน WordNet  Full Text

    an image  การจำแนกความหมายภาพด้วยการใช้ความสัมพันธ์แอ็คชันของวัตถุในภาพ สำหรับช่วยเหลือผู้สูงวัย  Full Text

 

เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, ผศ.ดร.

    an image  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหาเส้นทางรถประจำทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด  Full Text
    an image  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อบันทึกเส้นทางการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร  Full Text
 

มณฑล นาวงษ์, ดร.

    an image  การสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์แบบอิสระชนิดหนึ่งเฟสที่ใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์  Full Text