หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์

    an image  The effects of financial decisions on market value of Thai listed companies in the SET CLMV Exposure Index  Full Text

 

ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ผศ. และ ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ผศ.

    an image  การบริการจัดการอย่างยั่งยืนในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่ง  Full Text
 

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ผศ. และ ผ่องใส เพ็ชรรักษ์, ผศ.

    an image  การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานภายนอก (Outsourcing) ด้านโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  Full Text
 

สุฎิกา รักประสูติ

    an image  การศึกษาสาเหตุและลักษณะข้อมูลในการปรับงบการเงินย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  Full Text