หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  สาวิตรี วิทยานุกรณ์       
        การสื่อสารความเสี่ยงการสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่มีผลกระทบต่อชาวไทยริมฝั่งแม่น้ำโขง  
Full Text

    an image  อธิษฐ์ ถังทองหิรัณย์ 
        แนวทางในการบริการหลังการขายผ่านสื่อสังคมของธุรกิจสมาร์ทโฟน  Full Text

 

สารนิพนธ์

    an image  ณพดนัย ปจันทร
        การนำเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อสิทธิเด็กทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล  Full Text

    an image  พรพรรษา พิมพ์กระจ่าง
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน  Full Text

    an image  ภัทรบุตร เขียนนุกูล
        การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าโดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการของ Quiksilver Thailand  Full Text

    an image  เหมือนฝัน เย็นเจริญ
        ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อตำรวจจราจรภายหลังการเปิดรับข้อมูล ตำรวจจราจรผ่านสื่อออนไลน์  Full Text