หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. เอกสารบางรายการมีบริการเฉพาะตัวเล่มเท่านั้น
3. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


วราพร จิระพันธุ์ทอง, รศ.ดร. (Waraporn Jirapanthong, Ph.D.)

    an image  The Use of Computer Technology to Improve Medical Information Thailand
       
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ของประเทศไทย
        [004.6 W253u]  บริการเฉพาะตัวเล่ม
 

วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ, ผศ.ดร.

    an image  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทเกม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  Full Text