หมายเหตุ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
2. ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดกรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 407 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


    an image  กฤตยา ธันยาธเนศ
        รูปแบบการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ ของงานเขียน แฟนฟิคชั่นวาย ศิลปินเกาหลีในสังคมไทย  Full Text

    an image  ชลหทัย ไวริยะพิทักษ์
        การเปิดรับสื่อ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในนโยบายส่งเสริมสุขภาพดี ของบุคลากรภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  Full Text

    an image  เทวกร เกตุวงศ์
        การนำเสนอภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมไทยในสื่อออนไลน์กับการถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  Full Text

    an image  นันทพร ศรีธนสาร
        ลักษณะพฤติกรรม และปัจจัยต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้หญิงพลัสไซส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  Full Text

    an image  นิชา อัครเมธากุล
        การสื่อสารการตลาดผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจ กรณีศึกษา : งานแสดงสินค้าเพื่อภาคธุรกิจ Medical Devices ASEAN 2018 โดย บริษัท
        อิมแพคเอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
  Full Text

    an image  เบญจพร ศรีดี
        การวางกรอบข่าวอาชญากรรมที่ประกอบสร้างผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหา กรณีคดี "นางสาวปรียานุช โนนวังชัย”  Full Text

    an image  ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์
        การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด  Full Text

    an image  วรัญญู วิจารณ์
        การวิเคราะห์เนื้อหาและบทบาทการขัดเกลาทางสังคมของภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุด “ขบวนการยอดมนุษย์ 5 สี”  Full Text

    an image  วรพงษ์ ปลอดมูสิก       
        การสื่อสารอัตลักษณ์ความงามผ่านกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์  Full Text

    an image  ศิริพร นิยมทรัพย์ศิริ
        การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์  Full Text

    an image  สหพร ยี่ตันสี
        การบริหารจัดการการซื้อขายลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ข้ามชาติ กรณีศึกษา บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  Full Text

    an image  สุธิตา หมายเจริญ
        การสื่อสารกับสังคมเพื่อการสร้างเครือข่ายติดตามคนหายผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา  Full Text

 

สารนิพนธ์

    an image  จิตลดา คณีกุล
        กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์บริการ  Full Text

    an image  จิราวรรณ ยิ้มปลื้ม
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  Full Text

    an image  จุฑามาศ นาราวงศ์
        การเปิดรับสื่อโฆษณาและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสื่อโฆษณา ของวัยรุ่นไทย กรณีศึกษาสื่อโฆษณาบนยูทูป  Full Text

    an image  จุฬาลักษณ์ สิงหะคเชนทร์
        การให้บริการแก่กลุ่มคนพิการเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาทางโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  Full Text

    an image  ณัฐกานต์ รสหวาน
        การนำเสนอภาพตัวแทนก็อตซิล่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูด กรณีศึกษา . Godzilla 2014  Full Text

    an image  ธวชินี เชาว์ทอง
        การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้ายาธาตุน้ำขาวไทยนครกับยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  Full Text

    an image  นนท์ธวัช ไชยวัง
        รูปแบบการพาดหัวข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทย  Full Text

    an image  ปิญญ์สลิชา เจริญพูล
        รูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊คของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์  Full Text

    an image  พรพิมล อาษายุทธ
        การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply  Full Text

    an image  ภัคภร เอกธนาศรีกุล
        การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้สื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  Full Text

    an image  ภัทรี ภัทรโสภสกุล
        การเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) ในการรายงานข่าวภัยพิบัติของสำนักข่าว CNN  Full Text

    an image  รุจิวัฒน์ ตระกูลทอง
        การรับรู้คุณลักษณะของผู้ยอมรับนวัตกรรมเฟซบุ๊กไลฟ์ในการรายงานข่าวจากมุมมองของบุคลากรข่าวสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสปริงนิวส์  Full Text

    an image  สุนิสา ใจชื่น
        การวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของภาพยนตร์ เอวี(AV) ในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลให้เกิดความนิยมในประเทศไทย  Full Text

    an image  สุภาพร ศรีหาวงศ์
        การตรวจสอบข่าวลวง ของสื่อมวลชนไทยในยุคดิจิทัล  Full Text