ข้อมูลสำหรับสมาชิก
(Members Info)

ยืมต่อ & ตรวจสอบการยืม-คืน
(Renew and View Your Info)
ขั้นตอนการใช้งาน

เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
(Purchase Suggestions)
คู่มือการใช้งาน
DPU WiFi & VPN

 

  สอบถามเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
        0-2954-7300 ต่อ 403

  สอบถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
        0-2954-7300 ต่อ 405 | 416