การติดต่อ

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น 1 - ชั้น 5, ชั้น 7
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email :  [email protected]
FB : DPULibrary

Line : @dpulibrary

สอบถามเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 403
สอบถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โทร.0-2954-7300 ต่อ 405 | 416

ปฏิทินการขอใช้พื้นที่หอสมุด 


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

              หน่วยงาน

       เบอร์โทรศัพท์

  ส่วนกลาง

  โทร. 0-2954-7300
  มือถือ 083-875-3635
 
  โทรสาร 0-2591-3155

  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

  400

  งานธุรการและสารบรรณ

  402

  แผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

 

      หัวหน้าแผนก

  411

      งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  413

      งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

  414

  แผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

 

      หัวหน้าแผนก

  437

      บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  403

      บริการจองห้องเธียร์เตอร์ & ห้อง Study Rooms    

  408

      งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด             

  405 | 416

  แผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

 

      หัวหน้าแผนก

  407 | 412

      DPU MakerSpace

  407 | 412

      หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  450

      หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

  732