ส่งมอบสิ่งของจากการรับบริจาคในโครงการ

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร
นางสาววินิจฉยา ดาราพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน
อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
และ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
ส่งมอบสิ่งของจากการรับบริจาคในโครงการ "DPU Green & Book Fair 2019"
ให้กับ...โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก / โรงพยาบาลน่าน / มูลนิธิอิสรชน สาขาสมุทรสาคร