BEST PRACTICE ปีการศึกษา 2558

โครงการห้องสมุดดิจิทัล
 
ความเป็นมาของโครงการ ห้องสมุดดิจิทัล คือ องค์กรที่มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะเพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก จัดโครงสร้าง จัดช่องทางให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการสงวนรักษาสารสนเทศให้คงสภาพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา

นปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ศึกษาแนวโน้มในการพัฒนาบริการห้องสมุด และพบว่า ห้องสมุดดิจิทัล เป็นพัฒนาการที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและสากล จึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล และได้กำหนดให้ “ห้องสมุดดิจิทัล” เป็นหัวข้อโครงการการจัดการความรู้การปฏิบัติที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะต่อไปนี้
     1.1 การผลิตสื่อดิจิทัล ได้แก่ eBook วีดิทัศน์ ภาพดิจิทัล โดยใช้วิธีสแกน และโปรแกรม ePub
     1.2 การสร้างเว็บไซต์ และการใช้งาน Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่ผลิตขึ้น 
2. เพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้
     2.1 ในการผลิต eBook
     2.2 สร้างเว็บไซต์ KM ของศูนย์สนเทศและหอสมุด และใช้ Mobile Application (DPU eLibrary Store) เพื่อเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล (eBook ที่ผลิตขึ้น)
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ขององค์กร และเผยแพร่ความรู้ 
4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

วันที่ 21 ม.ค. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ให้ความรู้เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัล” วิทยากรบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา

ประเมินผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังบทเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนบทเรียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
ผลการประเมินจากการทำแบบทดสอบ Pre-test 10 ข้อ และ Post-test 10 ข้อ
      - คะแนน Pre-test ได้ค่าเฉลี่ย 6.17 ร้อยละ 62
      - คะแนน Post-test ได้ค่าเฉลี่ย 9.00 ร้อยละ 90
ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรมได้ร้อยละ 27.24

ได้เผยแพร่ความรู้ ในรูปเพาเวอร์พอยท์ ทางเว็บไซต์ LAIC KM https://lib.dpu.ac.th/laickm/ เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก