โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul

สุพดี  บรรจงแต้ม

         Happy Soul (จิตวิญญาณดี) เป็นหนึ่งใน Happy 8 หรือหลักความสุข 8 ประการ ได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Society ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรต่างร่วมกันรณรงค์เรื่อง  Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกันสร้างให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ดี แวดล้อมไปด้วยความสุข ทั้งนี้หลักในการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะถือว่าทุกคนสามารถสร้างความสุขได้ โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด มองให้เป็นบวกมากขึ้น และปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน ชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น

         Happy Soul จะมุ่งในการแสวงหาความสุขที่แท้จริง  คือ ความสุขที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก  สามารถคิดถูก  คิดชอบ  และรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา  รวมทั้งมีความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกต้อง ดีงาม จากการเป็นผู้ให้ และการทำความดีเพื่อคนอื่นหรือส่วนรวม เป้าหมายของ Happy Soul นั้น หากทำให้ชีวิตสงบได้ Happy Heart ย่อมจะเกิดความมีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อกันและกัน นำไปสู่การมีกายและใจที่เข้มแข็ง ปลาบปลื้ม และเกิด Happy Body ที่สมบูรณ์ตามมา ส่งผลให้คนทำงานในองค์กรมีความสุข  อันจะส่งผลต่อการทำงานที่ดีขึ้น ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วย ลากิจของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น บุคลากรจะมีความรักในองค์กรมากขึ้น

         ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 แผนกบริการต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ แผนกบริการสารสนเทศ  แผนกบริการหนังสือ  แผนกบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ และแผนกบริการสื่อโสตทัศน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาบุคลากรผู้ให้บริการ ในด้านการมีจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ซึ่งเป็นความสุขของคนทำงานที่เกิดจากความศรัทธาในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul ” ขึ้นในวันอังคารที่ 22  ธันวาคม  2558  กิจกรรมนี้มีผู้สนใจร่วมฟังธรรม สนทนาธรรม จำนวน 58 คน ได้แก่ บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน 42 คน บุคลากรจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน นักศึกษา จำนวน 1 คน และผู้สนใจจากภายนอก จำนวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

         2.  เพื่อช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรมีการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ เกิดความสุขจากการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ไม่พึ่งพิงความสุขจากวัตถุเพียงอย่างเดียว เชื่อมั่นในความเพียรของตน และรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล

         3.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำธรรมะมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

         4.  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของศูนย์สนเทศและหอสมุด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่