ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. ระบบ OpenAthens คืออะไร และใครสามารถใช้งานได้บ้าง
2. ทรัพยากรใดบ้างที่ต้องเข้าใช้งานผ่านระบบ OpenAthens
3. การ login เพื่อใช้งานระบบ OpenAthens

  คู่มือการใช้งาน
  User's Guide

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **


 

 

 

ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. แนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
2. การใช้บริการ
3. ระเบียบการใช้บริการ

  คู่มือการใช้บริการ

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **