ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร
                 นางสาววินิจฉยา ดาราพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน
                      อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
                                และ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                     ส่งมอบสิ่งของจากการรับบริจาคในโครงการ
 "DPU Green & Book Fair 2019"
                ให้กับ...โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก / โรงพยาบาลน่าน / มูลนิธิอิสรชน สาขาสมุทรสาคร