การติดต่อ

  ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 ชั้น 1 - ชั้น 4, ชั้น 6 - ชั้น 7
     
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  [email protected]
 
https://www.facebook.com/DPULibrary/
  @dpulibrary
 

  สอบถามเรื่องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  โทร. 0-2954-7300 ต่อ 403     
  สอบถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  โทร.0-2954-7300 ต่อ 405 | 416
 
 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน


หน่วยงาน

       
         เบอร์โทรศัพท์

  ส่วนกลาง

  โทร. 0-2954-7300
  โทรสาร 0-2591-3155

  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

  400

  งานธุรการและสารบรรณ

  402


  แผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

 

      หัวหน้าแผนก

  411

      งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

  413

      งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

  414


  แผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

 

      หัวหน้าแผนก

  437

      บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  403

      บริการจองห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 (ห้องเธียร์เตอร์) &       บริการจองห้องศึกษาค้นคว้า (Study Rooms)

  408

      งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด 

  405 | 416


  แผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

 

      หัวหน้าแผนก

  407 | 412

      DPU MakerSpace

  407 | 412

      หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  450

      หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

  732

 

วันและเวลาทำการ

an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 19.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 18.30 น.
 
an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
      วันจันทร์ - วันศุกร์ (ก่อนสอบสัปดาห์ที่ 14-15) เปิดทำการเวลา    08.30 - 22.00 น.
  วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์สอบ) เปิดทำการเวลา 08.30 - 21.00 น.
  วันเสาร์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 21.00 น.
  วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 18.30 น.
 
an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ  
 
an image  วันปิดทำการ
      วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย