ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยแยกตามคณะ/หน่วยงาน ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้ทำผลงานวิจัยให้เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

  an image  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      Faculty of Tourism and Hospitality

  an image  คณะการบัญชี
      Faculty of Accountancy

  an image  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      Faculty of Information Technology

  an image  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
      Faculty of Laws

  an image  คณะนิเทศศาสตร์
      Faculty of Communication Arts

  an image  คณะบริหารธุรกิจ
      Faculty of Business Administration

  an image  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
      Faculty of Public Administration

  an image  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
      Faculty of Applied Science

  an image  คณะวิศวกรรมศาสตร์
      Faculty of Engineering

  an image  คณะศิลปกรรมศาสตร์
      Faculty of Fine and Applied Arts

  an image  คณะศิลปศาสตร์
      Faculty of Arts

  an image  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      Faculty of Arts and Sciences

  an image  คณะเศรษฐศาสตร์
      Faculty of Economics

  an image  บัณฑิตวิทยาลัย
      Graduate School

  an image  ฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค่ำ
      Division of Evening Program Administration

  an image  ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
      Building and Utilities Administration Office

  an image  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
      College of Integrative Medicine

  an image  วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
      College of Creative Design and Entertainment Technology

  an image  วิทยาลัยครุศาสตร์
      College of Education Sciences

  an image  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
      College of Innovative Technology and Engineering

  an image  วิทยาลัยนานาชาติ
      DPU International College

  an image  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
      College of Innovative Business and Accountancy

  an image  ศูนย์นำความรู้สู่การปฏิบัติ
      DPU Praxis Center

  an image  ศูนย์วัฒนธรรม
      Culture Center

  an image  ศูนย์บริการวิจัย
      Research Service Center

  an image  ศูนย์สนเทศและหอสมุด
      Library and Information Center

  an image  สถาบันภาษา
      Language Institute

  an image  สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา
      Research Institute for Higher Education Policy and Planning

  an image  สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
      Institute for Social and Economic Studies

  an image  สำนักกิจการนักศึกษา
      Student Affairs Office      

  an image  สำนักวิชาการ
      Academy