ห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


     ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสอดคล้องนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ใช้บริการห้องสมุด