ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

0-2954-7300 ต่อ 400

[email protected]

ประวัติและผลงาน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

นางไพจิตร เกิดอยู่

0-2954-7300 ต่อ 411

[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

0-2954-7300 ต่อ 407, 412

[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศรี

0-2954-7300 ต่อ 437

[email protected]

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ