หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลเทคโนโลยีห้องสมุด และคอมพิวเตอร์กว่า 200 เครื่อง พัฒนาเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลระบบทรัพยากรสารสนเทศ เครือข่ายงานวิจัย ระบบความปลอดภัยในห้องสมุด อุปกรณ์ โปรแกรม และเครือข่าย ดูแลและพัฒนาเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

1.  วางแผนและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ Discovery Search เว็บไซต์ห้องสมุด
2.  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ของงานห้องสมุดดิจิทัล
3.  ดูแลและพัฒนาเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4.  ดูแลพื้นที่ บริการนำชม และงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 

5.  ดูแลระบบเครือข่าย และความปลอดภัยในห้องสมุด
5.  ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
6.  ดูแลพื้นที่ และอุปกรณ์ Makerspace
7.  จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป รับ / ส่งหนังสือ งานพิมพ์และร่างหนังสือโต้ตอบ งานจัดเก็บและค้นหาเอกสาร งานการเงิน งานงบประมาณ งานควบคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ งานจัดประชุมบุคลากรและกรรมการบริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัย และงานรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

หัวหน้าแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ

     นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ

        0-2954-7300 ต่อ 407, 412
        [email protected]
     

 

  บุคลากรแผนกดิจิทัลและจดหมายเหตุ มีจำนวน 7 คน แบ่งภาระหน้าที่เป็น 3 งานย่อย ดังนี้

      1.  งานห้องสมุดดิจิทัลและจดหมายเหตุ
      2.  งานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
      3.  งานธุรการและสารบรรณ