ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ได้รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยแยกตามหลักสูตร ข้อมูลที่เริ่มจัดเก็บและเผยแพร่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน
 

ระดับปริญญาโท

  an image  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Laws Program

  an image  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Communication Arts Program

  an image  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
      Master of Business Administration Program

  an image  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
      Master of Accounting Program

  an image  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Public Administration Program

  an image  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Science Program

  an image  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Engineering Program

  an image  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Arts Program 

  an image  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Education Program

  an image  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
      Master of Economics Program
 

ระดับปริญญาเอก

  an image  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Laws Program

  an image  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Business Administration Program

  an image  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
      Doctor of Philosophy Program in Accountancy

  an image  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      Doctor of Information Technology Program 

  an image  หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Philosophy in Communication Arts Program

  an image  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Engineering Program 

  an image  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Education Program

  an image  Doctor of Philosophy in Business Administration (China-ASEAN International College)

  an image  Doctor of Philosophy in Business Informatics Program (DPU International College)

  an image  Doctor of Philosophy in Education Management (China-ASEAN International College)