ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. แนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
2. การใช้บริการ
3. ระเบียบการใช้บริการ

  คู่มือการใช้บริการ

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. ระบบ OpenAthens คืออะไร และใครสามารถใช้งานได้บ้าง
2. ทรัพยากรใดบ้างที่ต้องเข้าใช้งานผ่านระบบ OpenAthens
3. การ login เพื่อใช้งานระบบ OpenAthens

  คู่มือการใช้งาน
  User's Guide

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. การสืบค้นข้อมูล DPU One Search
2. การคัดกรองข้อมูล
3. การจัดการข้อมูล
4. การขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. แนะนำการหาหนังสือบนชั้น

  คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์

เนื้อหาการอบรม :
1. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
2. การคัดกรองข้อมูล
3. เครื่องมือในการจัดการข้อมูล

  คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : อาจารย์

เนื้อหาการอบรม :
1. การเข้าใช้งาน Case Studies จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
2. การสืบค้นข้อมูล Case Studies
3. การจัดการข้อมูล

  คู่มือการสมัครใช้งาน
  คู่มือการสืบค้นข้อมูล

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร

เนื้อหาการอบรม :
1. ขั้นตอนการเข้าใช้ E-Books & PressReader
2. การสืบค้น
3. วิธีการดาวน์โหลด 
4. เครื่องมือในการจัดการข้อมูล

  คู่มือการใช้งาน E-Books
  คู่มือการใช้งาน PressReader

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์

เนื้อหาการอบรม :
1. การติดตั้งโปรแกรม Zotero
2. การเพิ่มรายการอ้างอิง (Add References)
3. การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliographic Style)
4. การนำไฟล์เอกสารเข้าสู่รายการอ้างอิง (Attach File / Figure)
5. การใช้งาน Zotero ร่วมกับ MS Word
6. การแก้ไขรายการอ้างอิงในเอกสาร Edit Citation

  คู่มือการใช้งาน Zotero (Version 5.0)

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **

 

 

 


ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์

สำหรับอาจารย์
เนื้อหาการอบรม :
1. การลงทะเบียน (Register)
2. การสร้างห้องเรียน (Create Class / Assignment)
3. การส่งไฟล์เอกสาร (Paper Submission)
4. การอ่านรายงานผลการตรวจ (Original Report)
5. การดาวน์โหลดผลการตรวจ (Download Original Report)
6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบการคัดลอก

  คู่มือการใช้งาน

สำหรับนักศึกษา
เนื้อหาการอบรม :

1. การลงทะเบียน (Register)
2. การส่งไฟล์เอกสาร (Paper Submission)
3. การอ่านรายงานผลการตรวจ (Original Report)
4. การดาวน์โหลดผลการตรวจ (Download Original Report)
5. ข้อควรระวังในการตรวจสอบการคัดลอก

  คู่มือการใช้งาน

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด ชั้น 2
โทร. 02-9547300-29 ต่อ 405, 416 **