For English

ขั้นตอนการขอรับบริการ  (บริการนี้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เท่านั้น)


  ขั้นที่ 1

       เตรียมไฟล์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Word-pecfect, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs และ Plain text
     
  รวมทุกบทเป็นไฟล์เดียว ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB และไม่เกิน 400 หน้า

  ขั้นที่ 2

       ส่งข้อมูลที่ต้องการตรวจได้ที่ Google Form https://forms.gle/idAhwiZsYf9CTF2V7 หรือ อีเมล์ [email protected]
       ระบุอีเมลรับผลการตรวจสอบด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยเท่านั้น (@dpu.ac.th)
       หากมีการส่งข้อมูลมาหลายครั้งและต้องการยกเลิกการตรวจข้อมูลก่อนหน้า หรือต้องการตรวจข้อมูลซ้ำอีก กรุณาระบุในช่อง Special Requirement เช่น ยกเลิกการตรวจข้อมูลที่ส่งเมื่อวันที่ / ต้องการตรวจข้อมูลนี้อีกครั้ง

  ขั้นที่ 3

       รับผลการตรวจสอบการคัดลอกภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  คู่มือการใช้ Turnitin

       สำหรับอาจารย์ผู้สอน
       สำหรับนักศึกษา


  หมายเหตุ  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามลำดับวันที่ในอีเมล์ หรือทาง Timestamp ใน Google Form

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 405, 416 หรือ FB : DPULibrary / LINE : @dpulibrary