หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ จำนวน 240,000 รายการ ฐานข้อมูล และสื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์กว่า 4,500 ล้านรายการ เตรียมข้อมูลสนับสนุนการเปิดหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

1.  จัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
2.  จัดเตรียม คัดแยก ประเมิน จัดระบบหมวดหมู่ กำหนดคำค้น และจัดทำดรรชนีบทความวารสารและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการ
3.  ประเมินและจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ พ้นวาระการใช้ออก
4.  รักษาและซ่อมแซมสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพใช้งาน
5.  ดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมภาคีมาตรฐานกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
6.  แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

 

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

     นางไพจิตร  เกิดอยู่

        0-2954-7300 ต่อ 411
        [email protected]
     

 

  บุคลากรแผนกบริหารทรัพยากรสารสนเทศ มีจำนวน 8 คน แบ่งภาระหน้าที่เป็น 2 งานย่อย ดังนี้

      1.  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
      2.  งานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ