นโยบายห้องสมุดสีเขียว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้

                หมวดที่ 1  ทั่วไป การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
                หมวดที่ 2  โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                หมวดที่ 3  การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
                หมวดที่ 4  การจัดการของเสียและมลพิษ
                หมวดที่ 5  การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                หมวดที่ 6  บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
                หมวดที่ 7  เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
                หมวดที่ 8  การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว