ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว : ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
            คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
            คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
            คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
            คณะอนุกรรมการการจัดการของเสียและมลพิษ
            คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT)
 
  แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหอสมุด : ห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรม 5 ส