การจัดการขยะ การคัดแยก เส้นทางขยะ
            คัดแยก / การจัดการขยะ
            การบันทึกปริมาณขยะ
            เส้นทางขยะจากศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ถึง จุดพักขยะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
  การจัดการน้ำเสีย โดย ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
            การใช้น้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            ระบบบำบัดน้ำเสีย
            การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
 
  การจัดการมลพิษทางอากาศ
            การทำความสะอาด กำจัดฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย บนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
            การจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และถ่ายเทได้สะดวก
            ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่
 
  กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว และ 5 ส
 
  การเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และระงับเหตุฉุกเฉิน
            อบรมบรรเทาสาธารณภัย การป้องกัน ดูแล และควบคุมสถานการณ์ในตัวอาคาร กรณีเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
            คู่มือสถานการณ์ฉุกเฉินในศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
            การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน