แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และกิจกรรม 5ส
 
  การเข้าร่วมอบรม สัมมนา และ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
            พิธีลงนามความร่วมมือการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมารีไซเคิล "โครงการ Recycle for New Hope" ภายใต้โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
            ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว กับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
            ศึกษาดูงาน Green Lib ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต : วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
            กิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
            โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : วันที่ 29-30 มีนาคม 2562
 
  ความร่วมมือของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการหอสมุดที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            ฝ่ายวิเคราะห์และรายงานการเงิน
            ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
            สายงานกิจการนักศึกษา
            ร้านกาแฟแบล็คแคนยอน
            บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
            บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (บริการเครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง)
            บริษัทรับทำความสะอาด
                  บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด  
                  บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด