เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
            เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
            ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
                  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
                  เครือข่าย ThaiPul ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล