การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
            คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
            คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
            คณะอนุกรรมการการจัดการของเสียและมลพิษ
            คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
  การอบรมและพัฒนาบุคลากร และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            2560 (ปีการศึกษา)
                  โครงการ            ภาพกิจกรรม
            2561 (ปีการศึกษา)
                  โครงการ            สื่อประชาสัมพันธ์            ภาพกิจกรรม
 
  DPU Green and Book Fair
            2018
                  โครงการ            สื่อประชาสัมพันธ์            ภาพกิจกรรม    
            2019
                  โครงการ            สื่อประชาสัมพันธ์            ภาพกิจกรรม
 
  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม
            รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูลของหอสมุด
            การขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
  มุมห้องสมุดสีเขียว
            มุมส่งเสริมการอ่าน
            บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม