ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 

  แหล่งข้อมูลหนังสือ (Books) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  (จำนวน 3,606 รายการ)

  แหล่งข้อมูลวารสาร (Journals) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  (จำนวน 29 ชื่อเรื่อง)

  แหล่งข้อมูลบทความวารสาร (Journal Article) ในฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  (จำนวน 5,237 รายการ)

  แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)  (จำนวน 483 รายการ)
     
  EBSCO Host Collection  จำนวน 263 รายการ
        Free e-Books  จำนวน 220 รายการ

  แหล่งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)  (จำนวน 14 ชื่อเรื่อง)

  แหล่งข้อมูลฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่บอกรับเป็นสมาชิก  (จำนวน 1,634,560 รายการ)
        ฐานข้อมูล ACM Digital Library  จำนวน 125,931 รายการ
        ฐานข้อมูล Emeraldinsight  จำนวน 225,000 รายการ
        ฐานข้อมูล HeinOnline  จำนวน 683,728 รายการ
        ฐานข้อมูล JSTOR  จำนวน 254,556 รายการ
        ฐานข้อมูล ScienceDirect (Engineering & Energy)  จำนวน 345,345 รายการ

  แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์  (จำนวน 22 รายการ)